Wzór wniosku o przejście na świadczenie kompensacyjne

17 

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jest odpowiednikiem emerytur pomostowych. Może otrzymać je nauczyciel, który spełnia określone kryteria. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o przejście na świadczenie kompensacyjne, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kto może złożyć wniosek o przejście na świadczenie kompensacyjne?

Wypełniony wzór wniosku o przejście na świadczenie kompensacyjne może złożyć nauczyciel, który spełnia trzy warunki (łącznie):

  • ukończył odpowiedni wiek,
  • udowodnił staż składkowy i nieskładkowy wynoszący minimum 30 lat, w tym 20 lat pracy w zawodzie nauczyciela w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • rozwiązał stosunek pracy na własny wniosek lub wygasł on na podstawie okoliczności wymienionych w ustawie. 

Prawo do świadczenia ustala się od dnia, w którym nauczyciel spełnił wszystkie te warunki. 

Jak otrzymać świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne przyznawane jest na wniosek nauczyciela. Poza tym dokumentem pedagog musi przedstawić także:

  • informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych,
  • dokumenty potwierdzające okres wykonywania pracy w zawodzie,
  • dokumenty, które potwierdzają inne okresy pracy zaliczane do stażu pracy, np. prowadzenie działalności pozarolniczej, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, naukę w szkole wyższej.

Wszystkie te dokumenty nauczyciel powinien złożyć w oddziale ZUS właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Może zrobić to listownie lub osobiście. Wnioski o świadczenie kompensacyjne da się składać także przez internet.

Dokumentację należy przedstawić jednak nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia nauczycielskiego lub przed zamierzonym terminem przejścia na świadczenie kompensacyjne.

Jak długo przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Prawo do świadczenia kompensacyjnego ma charakter okresowy. Świadczenie przestaje przysługiwać w dniu poprzedzającym dzień, w którym nauczyciel uzyska prawo do emerytury lub w dniu poprzedzającym dzień, w którym nauczyciel osiąga wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. 

wzor-wniosku-o-przejscie-na-swiadczenie-kompensacyjne
Wzór wniosku o przejście na świadczenie kompensacyjne
17