Wydłużenie czasu na maturze zaświadczenie lekarskie – wzór

17 

Wydłużenie czasu na maturze może być uzasadnione między innymi chorobami przewlekłymi, udokumentowanymi za pomocą zaświadczenia lekarskiego lub opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dokument przedstawiony w związku z chorobą musi uzasadniać konieczność dostosowania czasu na maturze do potrzeb ucznia.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pisma o wydłużenie czasu na maturze zaświadczenie lekarskie – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy wydłużenie czasu na maturze jest zasadne?

Zaświadczenie lekarskie uzasadniające wydłużenie czasu na maturze może wskazywać między innymi na różne problemy natury zdrowotnej, w tym psychicznej ucznia. Na dostosowanie czasu pisania egzaminu może liczyć osoba:

 • niesłysząca,
 • słabosłysząca,
 • słabowidząca,
 • niewidoma,
 • ze spektrum autyzmu,
 • z afazją,
 • z chorobą przewlekłą,
 • z niepełnosprawnością ruchową,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się np. dysleksja,
 • z orzeczeniem o konieczności kształcenia specjalnego, 
 • przejawiająca trudności adaptacyjne wynikające z wcześniejszej edukacji za granicą,
 • która doświadczyła trudnej, kryzysowej sytuacji, np. śmierci bliskiej osoby.

Jak uzyskać dodatkowy czas na maturze?

W zależności od problemów, z jakimi mierzy się uczeń, aby wydłużyć swój czas na maturze powinien on przedstawić dyrektorowi (radzie pedagogicznej) jeden z następujących dokumentów:

 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające chorobę przewlekłą,
 • opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zaświadczenie lekarskie dot. wydłużenia czasu na maturze ma potwierdzać, że stan zdrowia ucznia wymaga takiego dostosowania sposobu przeprowadzania egzaminu. Wskazaniem do wystawienia zaświadczenia jest między innymi depresja, czy zaburzenia lękowe, które mają wpływ na pamięć i koncentrację.

Warto wspomnieć, że uczeń z problemami może liczyć nie tylko na wydłużenie czasu pisania egzaminu, co ma na celu wyrównanie szans w stosunku do uczniów w pełni zdrowych, ale również na możliwość pisania egzaminu w sali specjalnie przystosowanej do jego potrzeb.

Co ciekawe, niektórym osobom przysługuje także szczególne wsparcie w postaci oddelegowanego nauczyciela, który może objaśniać uczniowi treści poszczególnych zadań. 

wydluzenie-czasu-na-maturze-zaswiadczenie-lekarskie-wzor
Wydłużenie czasu na maturze zaświadczenie lekarskie - wzór
17