Wniosek o urlop uzupełniający nauczyciela – wzór

17 

Urlop uzupełniający przysługuje nauczycielowi na podstawie art. 66 Karty nauczyciela. Pismo w tej sprawie należy kierować do dyrektora szkoły. Jak napisać wniosek o urlop uzupełniający nauczyciela?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o urlop uzupełniający nauczyciela – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Podstawa sporządzenia wniosku o urlop uzupełniający nauczyciela?

Podstawą wzoru wniosku o urlop uzupełniający nauczyciela jest art. 66 Karty nauczyciela w brzmieniu:

“1.  W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.”

Oznacza to, że w uzasadnionych przypadkach nauczyciel może skorzystać z urlopu uzupełniającego w wymiarze nawet 8 tygodni. Musi jednak wystąpić w tej sprawie z odpowiednim pismem do kierującego placówką. 

Jak napisać wniosek o urlop uzupełniający nauczyciela?

Przykładowy wniosek o urlop uzupełniający dla nauczyciela nie jest pismem szczególnie skomplikowanym i nie wymaga uzasadnienia, a jedynie powołania się na odpowiednie przepisy, na podstawie których nauczycielowi taki urlop przysługuje. We wniosku muszą pojawić się między innymi:

  • dane nauczyciela,
  • wymiar urlopu (czas urlopu),
  • proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia urlopu,
  • podpis nauczyciela.

Kiedy nauczyciel nabywa prawo do urlopu uzupełniającego?

Ustaleniem, czy nauczyciel ma prawo do urlopu uzupełniającego, dyrektor może zająć się dopiero po zakończeniu wakacji. Jeśli w tym okresie lub w okresie ferii zimowych nauczyciel nie mógł wykorzystać 8 tygodni urlopu wypoczynkowego, przysługuje mu urlop uzupełniający.

Ilość przysługujących dni urlopu oblicza się natomiast poprzez odjęcie od 56 dni urlopu liczbę dni urlopu wykorzystanych przez nauczyciela. Jeśli więc nauczyciel nie wykorzystał żadnych dni urlopu wypoczynkowego, np. z powodu przebywania na urlopie macierzyńskim, przysługuje mu aż 8 tygodni urlopu uzupełniającego.

wniosek-o-urlop-uzupelniajacy-nauczyciela-wzor
Wniosek o urlop uzupełniający nauczyciela - wzór
17