Wniosek o urlop uzupełniający wzór

17 

Jak napisać wniosek o urlop uzupełniający? Jeśli nauczyciel nie wykorzysta w całości urlopu wypoczynkowego, ma prawo skorzystać z urlopu uzupełniającego długości 8 tygodni. Jest to możliwe w sytuacji, kiedy przyczyną niewykorzystania urlopu była na przykład niezdolność do pracy wywołana chorobą.

Jak napisać wniosek o urlop uzupełniający dla nauczyciela? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Opis

Urlop uzupełniający w przepisach karty nauczyciela

O możliwości skorzystania z urlopu uzupełniającego długości do 8 tygodni informują przepisy Karty nauczyciela, a konkretnie art. 66 w brzmieniu:

1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

Przepisy te dotyczą nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której organizacji pracy przewidziane są ferie szkolne. W takim przypadku nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze takim samym, jak okres ferii i w trakcie ich trwania. Co ważne, zasada ta nie dotyczy nauczycieli na stanowiskach kierowniczych.

Nauczycielowi należy się urlop uzupełniający, jeśli nie wykorzystał w całości lub w części urlopu wypoczynkowego obejmującego okres ferii szkolnych, z powodu:

 • niezdolności do pracy wywołanej chorobą,
 • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu ojcowskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu dla poratowania zdrowia,
 • odbywania ćwiczeń wojskowych lub krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.

Urlop uzupełniający przysługuje również dyrektorowi szkoły oraz wicedyrektorowi, którzy z powodu pełnienia swoich obowiązków nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych.

Ile trwa urlop uzupełniający nauczyciela?

Wniosek o urlop uzupełniający nauczyciela dotyczy urlopu maksymalnie 8-tygodniowego. Długość takiego urlopu liczy się w tygodniach, wliczając w to dni wolne od pracy, niedziele i święta.

Urlop uzupełniający może być udzielony w jednej lub kilku częściach, jednak należy pamiętać, że nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego 4-tygodniowego urlopu wypoczynkowego.

Wymiar urlopu uzupełniającego zależy od okresu urlopu wypoczynkowego wykorzystanego podczas ferii szkolnych przez nauczyciela. Pedagogowi nie zawsze należy się zatem pełny wymiar urlopu, czyli 8 tygodni.

Aby ustalić wymiar urlopu, należy sprawdzić, czy nauczyciel wykorzystał 8 tygodni urlopu wypoczynkowego podczas ferii szkolnych. Jeżeli okaże się, że nie, to trzeba obliczyć różnicę pomiędzy 8 tygodniami przysługującego urlopu a wykorzystanym w trakcie ferii szkolnych okresem urlopu wypoczynkowego.

Najważniejszą zasadą, o której trzeba pamiętać – jest konieczność udzielenia urlopu uzupełniającego w trakcie roku szkolnego. Poza tym urlop uzupełniający nie musi być udzielony bezpośrednio po zakończeniu usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Może zostać podzielony na części i udzielony w różnych terminach. Jest to kwestia, którą nauczyciel ustala z dyrektorem zatrudniającym.

Kiedy złożyć wniosek o urlop uzupełniający dla nauczyciela?

Kiedy złożyć wniosek o urlop uzupełniający? Przepisy karty nauczyciela nie narzucają żadnych terminów, jeśli chodzi o czas odpowiedni na złożenie wniosku o urlop uzupełniający. Należy wiedzieć jednak, że taki urlop może być udzielony do momentu przedawnienia roszczenia o jego udzielenie – na podstawie przepisów kodeksu pracy.

Roszczenie o udzielenie urlopu uzupełniającego przedawnia się natomiast po upływie 3 lat. Oznacza to, że wniosek o udzielenie urlopu uzupełniającego można złożyć w ciągu 3 kolejnych lat szkolnych.

Urlopu uzupełniającego udziela dyrektor szkoły. Nauczyciel, choć ma prawo do takiego urlopu, nie może sam zadecydować o jego terminie. W związku z tym konieczny jest wniosek o urlop uzupełniający nauczyciela po zakończeniu urlopu macierzyńskiego czy urlopu rodzicielskiego, aby można było ustalić – między pracodawcą a pracownikiem, czyli między dyrektorem a nauczycielem – odpowiedni termin na udzielenie takiego urlopu.

Warto pamiętać przy tym o kilku istotnych zasadach:

 • zmiana terminu urlopu uzupełniającego możliwa jest tylko za zgodą dyrektora,
 • dni urlopu uzupełniającego nie można wykorzystywać pojedynczo, chyba że jest to “reszta” niewykorzystanego urlopu uzupełniającego,
 • urlop uzupełniający nie może być udzielony w okresie urlopu wypoczynkowego przypadającego w terminie i czasie ferii zimowych (zaległego urlopu nie można wykorzystywać kosztem urlopu wypoczynkowego, do którego nauczyciel nabył prawo w danym roku kalendarzowym).

Jak napisać wniosek o urlop uzupełniający?

Wniosek o urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie zdrowotnym, macierzyńskim, rodzicielskim czy innym uprawniającym do skorzystania z urlopu uzupełniającego powinien przyjmować formę pisemną. Wniosek należy kierować do dyrektora placówki, który decyduje o terminie udzielenia urlopu.

Można przygotować go w oparciu o nasz wzór wniosku o urlop uzupełniający dla nauczyciela, który wystarczy wypełnić takimi danymi jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane nauczyciela,
 • dane dyrektora,
 • podstawa udzielenia urlopu uzupełniającego,
 • preferowany termin udzielenia urlopu,
 • podpis nauczyciela.

Z wnioskiem można wystąpić najwcześniej po zakończeniu ferii letnich lub zimowych.

Urlop uzupełniający w kodeksie pracy

Urlop uzupełniający w kodeksie pracy to urlop, do którego pracownik nabył prawo wskutek osiągnięcia odpowiedniego stażu pracy, po wykorzystaniu należnego mu dotychczas w danym roku urlopu wypoczynkowego. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w przypadku, gdy:

 • upłynął odpowiedni okres pracy pracownika (10 lat),
 • pracownik ukończył szkołę w czasie zatrudnienia, a okres nauki został zaliczony do stażu pracy,
 • pracownik przeszedł w ciągu roku do innego pracodawcy, u którego obowiązują korzystniejsze wymiary urlopu niż ustalone w kodeksie pracy.

Prawo do urlopu uzupełniającego mają zatem nie tylko nauczyciele, ale również inni pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jednak na zupełnie innych zasadach.

wniosek-o-urlop-uzupelniajacy-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o urlop uzupełniający wzór
17