Wniosek o zadaszenie balkonu – wzór

17 

Balkon jest prywatną przestrzenią każdego mieszkania, do którego przynależy, jednak jego zadaszenie często wymaga ingerencji w konstrukcję budynku i ma wpływ na estetykę elewacji. Oznacza to, że zadaszenia nie można stworzyć bez zgody wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, o czym powinien informować jej statut lub regulamin.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu przygotowaliśmy gotowy wzór wniosku o zadaszenie balkonu, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Zgoda na zadaszenie balkonu

Wniosek o zadaszenie balkonu właściciel składa do zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub wspólnoty, ale nie jest to jedyna formalność, której musi dopilnować. Na początek należy ustalić, czy balkon przynależy do nieruchomości wspólnej, czy do konkretnego lokalu. Jeśli jest częścią elewacji przeznaczoną dla ogółu mieszkańców, decyzję o zabudowie musi podjąć zarząd wspólnoty.

Jeżeli zaś przynależy do mieszkania, nie wchodzi w skład nieruchomości wspólnej i decyduje o nim właściciel lokalu. Stworzenie zadaszenia często wymaga jednak ingerencji w części wspólne oraz ma bezpośredni wpływ na wygląd elewacji.

Co ważne, zadaszenie nie może oszpecać otoczenia nieruchomości – jeśli obniża jej estetykę, właściciel mieszkania może zostać zobowiązany do zmiany zadaszenia lub do jego usunięcia. Zasadniczo, wykonanie zadaszenia najczęściej wymaga więc uzyskania zgody wspólnoty lub spółdzielni.

Co więcej, z uwagi na fakt, że daszek jest konstrukcją przestrzenną, która łączy się z gruntem, stanowi obiekt budowlany, a zgodnie z przepisami wszelkie prace budowlane wymagają pozwolenia na budowę. Jeśli zadaszenie dotyczy starej kamienicy, poza pozwoleniem na budowę inwestor musi uzyskać także zgodę konserwatora zabytków. 

Jak napisać wniosek o zadaszenie balkonu?

Pismo z prośbą o zgodę na zadaszenie balkonu właściciel lokalu powinien kierować do zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Dokument można przygotować w oparciu o wzór wniosku o zadaszenie balkonu, uzupełniając go odpowiednimi informacjami.

Podanie powinno zawierać dane właściciela lokalu, jego adres zamieszkania, opis planowanej inwestycji i uzasadnienie, które przekona zarząd do wyrażenia zgody na realizację inwestycji.

Przykładowy wniosek o zadaszenie balkonu może wskazywać między innymi na zły stan techniczny istniejącego daszku, na konieczność rozbudowy zadaszenia, na uciążliwość oddziaływania warunków atmosferycznych na przestrzeń balkonową pozbawioną zadaszenia, itd. W odpowiedzi na wniosek inwestor może otrzymać dodatkowe wytyczne dotyczące montażu zadaszenia, w tym również wytyczne dotyczące wyglądu takiej konstrukcji. 

Kogo obciążają koszty utrzymania zadaszenia balkonu?

Zgodnie z przepisami balkon może być traktowany jako pomieszczenie pomocnicze, służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w danym lokalu. Jeśli balkon należy do właściciela mieszkania, to on ponosi koszty jego utrzymania.

Podobnie jest z zadaszeniem, które nie stanowi części nieruchomości wspólnej. W przypadku, kiedy zadaszenie jest elementem konstrukcyjnym trwale połączonym z budynkiem, wspólnota może pokryć koszty remontu i utrzymania takiego daszku. 

wniosek-o-zadaszenie-balkonu-wzor-pdf-doc
Wniosek o zadaszenie balkonu - wzór
17