Umowa na wykonanie strony internetowej – wzór

17 

Umowa na wykonanie strony internetowej to umowa sporządzona na podstawie przepisów dotyczących swobody zawierania umów. Jej forma i treść zależna jest od woli stron. Umowa na wykonanie strony WWW zawiera zwykle zarówno elementy typowe dla umowy zlecenia, jak i dla umowy o dzieło. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór umowy na wykonanie strony internetowej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy powinna zawierać umowa na wykonanie strony internetowej?

Umowę na wykonanie strony WWW można przygotować na podstawie gotowego do uzupełnienia wzoru umowy na wykonanie strony internetowej, który uwzględnia:

 • oznaczenie stron,
 • datę i miejsce zawarcia umowy,  
 • oznaczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, czyli daty oddania strony do użytku,  
 • wskazanie warunków odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania,
 • określenie sposobu i miejsca wykonania umowy,
 • określenia wysokości wynagrodzenia, terminu i sposobu zapłaty,
 • opis przedmiotu umowy,
 • klauzulę przenoszącą autorskie prawa majątkowe, 
 • klauzulę wskazującą pola eksploatacji, 
 • podpisy stron.

Co jeszcze może pojawić się w umowie na wykonanie strony internetowej?

Przykładowa umowa na wykonanie strony internetowej – poza standardowymi elementami wymienionymi wyżej – może zawierać także zapisy dotyczące:

 • zabezpieczeń przed atakami na stronę, 
 • danych administratorów strony, 
 • spraw związanych z konserwacją/aktualizacją strony,
 • spraw związanych z dokonywaniem napraw. 

W umowie można odnieść się także do widoczności logo wykonawcy strony w obrębie witryny. Wskazane jest również uwzględnienie w kontrakcie słownika pojęć związanych z tworzeniem strony internetowe, w celu uniknięcia niejasności, niedomówień czy nieporozumień.

Jak każda umowa pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą, również umowa na wykonanie strony WWW powinna przewidywać także konsekwencje nieprzestrzegania postanowień umownych.

Jednak, aby można było takie konsekwencje wyciągnąć, należy zadbać o dokładne opisanie przedmiotu umowy i terminów, jakie obowiązują wykonawcę. Opis strony internetowej powinien obejmować określenie rodzaju strony WWW, jej funkcji, zastosowanych grafik i innych elementów witryny.

umowa-na-wykonanie-strony-internetowej-wzor
Umowa na wykonanie strony internetowej - wzór
17