Zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela – wzór

17 

Zanim dyrektor zatrudni nauczyciela do pracy w swojej szkole, musi zweryfikować fakt jego niekaralności. Od 2024 roku zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela obejmuje szerszy niż do tej pory zakres przestępstw, które wykluczają możliwość objęcia posady nauczyciela.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór zaświadczenia o niekaralności dla nauczyciela – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czego dotyczy zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela?

W szkole publicznej i niepublicznej można zatrudnić jedynie nauczyciela, który nie był karany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymóg niekaralności dotyczy również nauczycieli zatrudnionych bez wymaganych kwalifikacji, a także nauczycieli zatrudnianych na podstawie umowy cywilnoprawnej w szkole niepublicznej lub niesamorządowej. W szkole można zatrudnić jedynie nauczyciela skazanego wyrokiem nieprawomocnym, za przestępstwo nieumyślne lub objętego warunkowym umorzeniem postępowania.

Skąd wziąć zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela?

Zgodnie z przepisami Karty nauczyciela, w celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności nauczyciel przedstawia dyrektorowi informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego. Jest to właśnie zaświadczenie o niekaralności, które musi uzyskać każdy nauczyciel, w tym także stażysta.

KRK wydaje taką informację na wniosek, który można przygotować na podstawie wzoru wniosku o zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela. Dokument wydany przez KRK nie ma terminu ważności i potwierdza fakt niekaralności w momencie wydania zaświadczenia. 

Jak wypełnić wniosek o zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela?

Wniosek o wydanie informacji o osobie z KRK składa się z 13 punktów. Dokument należy wypełnić swoimi danymi osobowymi, w tym numerem PESEL, a także miejscem urodzenia, danymi osobowymi rodziców, czy adresem zamieszkania.

Następnie zainteresowany określa postępowanie, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie – punkt wypełnia się, gdy zainteresowany pyta o cudzą niekaralność.

W przedostatnim punkcie określa się natomiast rodzaj danych:“ Kartoteka karna”, “Kartoteka nieletnich” lub “ Kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym”. W tym miejscu można zaznaczyć wszystkie kartoteki.

zaswiadczenie-o-niekaralnosci-dla-nauczyciela-wzor
Zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela - wzór
17