Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – wzór

17 

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela składa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego.

Wniosek może złożyć dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę, organ nadzoru pedagogicznego, nauczyciel, rodzic ucznia niepełnoletniego, prokuratura oraz policja.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak wygląda procedura wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela?

Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela ma miejsce w momencie złożenia stosownego wniosku do wojewody. Następnie wojewoda poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Rzecznik dyscyplinarny składa wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli, działającej przy wojewodzie lub umarza postępowanie po tym jak:

  • poinformuje nauczyciela, w związku z jakim czynem uchybiającym godności zawodu nauczyciela lub w związku z uchybieniem, jakim obowiązkom prowadzone jest postępowanie wyjaśniające,
  • wyjaśni sprawę, badając wszystkie okoliczności, w tym poprzez zbieranie dowodów, przesłuchanie świadków, zasięgnięcie opinii biegłych, zebranie wyjaśnień nauczyciela,
  • powiadomi o terminie i miejscu przeprowadzenia czynności w toku postępowania wyjaśniającego nauczyciela, którego dotyczy to postępowanie, a także jego obrońcę oraz dyrektora szkoły.

Jak napisać wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela?

Przepisy nie mówią o tym, jaką formę i treść powinien mieć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Do przygotowania takiego dokumentu warto wykorzystać jednak sprawdzony wzór wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela.

Pismo powinno uwzględniać między innymi dokładny opis zdarzenia, które może świadczyć o popełnieniu przez nauczyciela czynu dyscyplinarnego. Co ważne, takimi czynami będą nie tylko działania popełnione w trakcie wykonywania zawodu, ale również czyny dotyczące życia prywatnego pedagoga.

wniosek-o-wszczecie-postepowania-dyscyplinarnego-wobec-nauczyciela-wzor
Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela - wzór
17