Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego – wzór

17 

Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego sporządzany jest na podstawie art. 26 ustawy o własności lokali, zgodnie z którym właściciele są obowiązani powołać zarząd, a jeśli tego nie uczynią, to każdy właściciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie zarządcy przymusowego. Takie samo prawo przysługuje dotychczasowemu zarządcy.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o ustanowienie Zarządcy przymusowego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie są warunki wniesienia wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego?

Wzór wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego może zostać wykorzystany przez dotychczasowego zarządcę lub każdego właściciela lokalu, jeśli właściciele nie powołają zarządu.

Prawo to przysługuje zarządcy pod pewnymi warunkami –  jeśli sprawował zarząd nieruchomością w dniu, w którym wyodrębniono w niej własność pierwszego lokalu i kontynuował sprawowanie takiego zarządu przez okres co najmniej dwóch lat.

Wniosek można wnieść także w przypadku, gdy zarząd nie wypełnia swoich obowiązków i narusza zasady prawidłowej gospodarki.

Jak napisać wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego?

Przykładowy wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, ponieważ jest kierowany do sądu rejonowego miejsca położenia nieruchomości. W dokumencie należy ująć:

 • dane wnioskodawcy,
 • oznaczenie sądu,
 • odpowiedni tytuł pisma,
 • dane uczestników postępowania, 
 • podstawę prawną – art. 26 ustawy o własności lokali 
 • żądania wnioskodawcy, 
 • uzasadnienie,
 • dowody na spełnienie przesłanek do wniesienia wniosku.

Uzasadnieniem w druku przykładowego wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego będzie między innymi upływ terminu na podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu, a nawet brak zainteresowania właścicieli sprawami związanymi z zarządem nieruchomością.

Przesłankami do złożenia wniosku będą również:

 • wadliwe prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • prowadzenie rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości w sposób nieprecyzyjny, z naruszeniem zasady przejrzystości,
 • dokonywanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu bez zgody właścicieli lokali w formie uchwały.
wniosek-o-ustanowienie-zarzadcy-przymusowego-wzor
Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego - wzór
17