Umowa zastawu na udziałach – wzór

17 

Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym, przyznawanym osobie trzeciej w stosunku do rzeczy lub praw zbywalnych. Ponieważ udziały są takimi prawami zbywalnymi, mogą stanowić przedmiot zabezpieczenia w postaci zastawu. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór umowy zastawu na udziałach – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest umowa zastawu na udziałach?

Umowa zastawu daje osobie trzeciej ograniczone prawo rzeczowe w stosunku do rzeczy lub praw zbywalnych. Zastaw zabezpiecza wierzytelność i chroni ją poprzez przyznanie wierzycielowi prawa do dochodzenia zaspokojenia roszczeń z przedmiotu zastawu.

Udziały jako prawa zbywalne mogą być przedmiotem zabezpieczenia w umowie zastawu. Należy pamiętać, że prawo rozróżnia:

  • zastaw zwykły uregulowany przepisami kodeksu cywilnego, 
  • zastaw rejestrowy uregulowany zapisami ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Jak ustanowić zastaw na udziałach?

Aby ustanowić zastaw na udziałach, należy zawrzeć odpowiednią umowę zastawu. Dokument można przygotować w oparciu o wzór umowy zastawu na udziałach, przy czym umowa ta musi:

  • przyjmować formę pisemną z notarialnie poświadczonymi podpisami w przypadku zastawu zwykłego,
  • przyjmować co najmniej zwykłą formę pisemną dla zastawu rejestrowego.

Poza tym, aby ustanowienie zastawu na udziałach było skuteczne, fakt zawarcia umowy należy odnotować w księdze udziałów. Konieczne jest także zaktualizowanie listy wspólników i przekazanie jej do KRS. Jeśli w grę wchodzi zastaw rejestrowy, obowiązkowe staje się również uzyskanie wpisu zastawu w rejestrze zastawów.

Jak napisać umowę zastawu na udziałach?

Umowa zastawu na udziałach musi zawierać między innymi oznaczenie danych stron oraz ich podpisy. Poza tym dokument powinien określać:

  • podstawę powstania wierzytelności,
  • termin zapłaty długu,
  • przedmiot zastawu.

W treści umowy należy uwzględnić także odpowiednie oświadczenie zastawcy dotyczące faktu, iż przedmiot zastawu jest jego własnością, nie jest obciążony prawami osób trzecich, żadna osoba nie rości sobie do niego praw i nie jest on przedmiotem postępowania sądowego.

W umowie można określić też zasady korzystania z przedmiotu zastawu, konsekwencje nieprzestrzegania postanowień umowy, czy dopuszczalny sposób wprowadzania zmian w treści umowy.

umowa-zastawu-na-udzialach-wzor
Umowa zastawu na udziałach - wzór
17