Umowa z trenerem – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać umowę z trenerem? Umowa z trenerem personalnym czy z trenerem piłki nożnej powinna przyjmować formę pisemną. W pierwszym przypadku bardzo istotne będzie określenie praw i obowiązków stron, a także możliwości wypowiedzenia umowy z trenerem w trybie natychmiastowym.

Z kolei w drugim przypadku należy pamiętać o stosowaniu się do postanowień uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, który reguluje tak zwane kontrakty trenerskie. Jak powinna wyglądać umowa z trenerem?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór umowy z trenerem, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Profesjonalny kontrakt trenerski

Umowa z trenerem piłki nożnej to tak zwany kontrakt trenerski, który może przyjmować formę umowy o świadczenie usług lub umowy o pracę. Takie kontrakty regulują postanowienia uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z 12 grudnia 2014 roku dot.

Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem. Poza tym, stosunki prawne pomiędzy klubem sportowym a trenerem regulują również postanowienia umowy i przepisy prawa powszechnego, czyli kodeksu pracy i kodeksu cywilnego.

Umowa zlecenie dla trenera w klubie sportowym jest umową o świadczenie usług, czyli szczególnym rodzajem umowy zlecenia, dlatego stosuje się do niej odpowiednio przepisy o zleceniu. Natomiast umowa o świadczenie pracy jest regulowana przez przepisy kodeksu pracy.

Kto może być trenerem piłki nożnej?

Umowa z trenerem regulowana przez postanowienia uchwały Zarządu PZPN może zostać zawarta wyłącznie z trenerem piłki nożnej, który posiada kwalifikacje potwierdzone licencją PZPN.

Jest to pewnego rodzaju zezwolenie, którego udziela bezpośrednio związek lub z jego upoważnienia wojewódzki związek piłki nożnej. Takie zezwolenie pozwala trenerowi prowadzić zespół piłkarski w określonej klasie rozgrywkowej. 

Zasady zawierania umowy z trenerem piłki nożnej

Umowa o pracę czy umowa zlecenie z trenerem musi zostać zawarta na co najmniej jeden sezon, który trwa od 1 lipca do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. Jeśli zaś kontrakt jest zawierany w trakcie sezonu piłkarskiego, to powinien obowiązywać do końca danego sezonu. 

Zgodnie z przepisami wspomnianej uchwały, umowa cywilnoprawna zawarta z trenerem musi spełniać kilka kryteriów obowiązkowych, pod rygorem jej nieważności. Poza wspomnianym już warunkiem zawarcia umowy na okres jednego sezonu są to następujące zasady:

 • określenie wszystkich składników wynagrodzenia trenera za cały okres trwania umowy, czyli między innymi wskazanie wysokości wynagrodzenia podstawowego, dodatkowego, nagród,
 • sporządzenie umowy w formie pisemnej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez strony, czyli przez trenera i przez osoby upoważnione do reprezentacji klubu sportowego, trzeci egzemplarz przekazuje się do podmiotu prowadzącego rozgrywki (w zaklejonej kopercie ze specjalnym formularzem, z oświadczeniem o okresie obowiązywania umowy i datą jej zawarcia),
 • zawarcie w umowie klauzuli arbitrażowej, czyli zapisu o poddaniu wszelkich sporów majątkowych, wynikających z profesjonalnego kontraktu trenerskiego, kompetencji Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Warto pamiętać także, że każda umowa trenera z klubem sportowym powinna zawierać:

 • listę obowiązków klubu i trenera,
 • opis zasad współpracy,
 • określenie czasu trwania umowy,
 • sposób ewidencjonowania godzin pracy trenera,
 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Umowa z trenerem personalnym

W dzisiejszych czasach bardzo modne jest korzystanie z usług trenera personalnego, który ma „zagwarantować” klientowi osiągnięcie wymarzonego wyglądu, poprawę kondycji i samopoczucia.

Podpisując taką umowę, klient oczekuje konkretnych rezultatów. Natomiast trener musi zabezpieczyć się przed roszczeniami ze strony osoby, która nie zastosuje się do jego zaleceń, a mimo to winę za brak efektów zrzuca właśnie na swojego trenera.

Z tego względu umowę z trenerem personalnym warto przygotować w oparciu o sprawdzony, bardzo precyzyjnie opracowany wzór umowy z trenerem, który uwzględnia między innymi:

 • datę zawarcia umowy,
 • dane stron,
 • określenie co jest przedmiotem umowy,
 • prawa i obowiązki stron,
 • wynagrodzenie,
 • czas trwania umowy,
 • warunki wypowiedzenia umowy.

Umowa z trenerem personalnym często obejmuje znacznie więcej czynności niż tylko prowadzenie treningów. Wśród obowiązków trenera mogą pojawić się również:

 • przedstawienie porad żywieniowych i suplementacyjnych, opracowanych indywidualnie pod klienta,
 • ułożenie planu dietetycznego,
 • kontrolę wyników,
 • regularną modyfikację programu treningowego i żywieniowego,
 • prowadzenie statystyk,
 • analizę postępów. 

Najważniejszą częścią umowy z trenerem personalnym jest jednak sekcja praw i obowiązków stron, która zabezpiecza klienta i trenera na wypadek sporów. W ramach takiego kontraktu warto przewidzieć między innymi:

 • zapewnienie trenera o posiadaniu niezbędnych kwalifikacji – do układania diet, prowadzenia treningów,
 • terminowa wypłata wynagrodzenia,
 • zobowiązanie klienta do podania trenerowi informacji o przeciwwskazaniach, dolegliwościach zdrowotnych uniemożliwiających wykonywanie określonych ćwiczeń czy spożywanie konkretnych produktów spożywczych,
 • zobowiązanie klienta do przestrzegania zaleceń trenera,
 • nałożenie na klienta obowiązku informowania trenera o wszelkich dolegliwościach związanych z treningami czy dietą,
 • przeniesienie na klienta odpowiedzialności za skutki zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji,
 • zobowiązanie klienta do korzystania z siłowni w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
 • nałożenie na klienta odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie sprzętu sportowego.

Istotne jest także dokładne określenie warunków wypowiedzenia umowy, zwłaszcza w trybie natychmiastowym. Obie strony powinny mieć do tego równe prawo.

Najczęściej przewiduje się, że trener może wypowiedzieć umowę klientowi, kiedy ten:

 • korzysta ze sprzętu sportowego niezgodnie z przeznaczeniem/umową,
 • podejmuje działania na szkodę trenera lub klubu,
 • przychodzi na trening pod wpływem substancji odurzających,
 • nie jest w stanie dalej ćwiczyć z przyczyn zdrowotnych.

Z kolei klient zazwyczaj może zerwać umowę z trenerem, kiedy ten ciągle spóźnia się na zajęcia, ciągle odwołuje zajęcia, a także gdy w inny sposób nie wywiązuje się z warunków umowy, np. nie kontroluje wyników podopiecznego. 

Kilka słów na koniec

Wykonywanie zawodu trenera w stosunku systematycznym i za wynagrodzeniem rodzi obligatoryjne objęcie ubezpieczeniem społecznym.

Inna kwestia, to prawa majątkowe trenera do przygotowanych i opracowanych przez niego programów treningowych, taktyk czy prezentacji, trener może nie chcieć przekazywać autorskich praw majątkowych do materiałów, jakie opracował na przestrzeni lat, wtedy umowa z trenerem powinna zawierać też klauzulę o udzieleniu licencji.

Oczywiście autorskie prawa majątkowe są zbywalne za odpowiedniej wysokości wynagrodzeniem.

Warto też wiedzieć, że kluby sportowe często sporządzają z trenerami umowy o dzieło, niestety Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych (dalej ZUS), podważy taką umowę w przypadku umów systematycznego wykonywania czynności sportowych, a także w przypadku umów trenerskich. Kwestię tę poruszył już Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 15 lipca 2014, II UK 496/13:

Umowy dotyczące systematycznego wykonywania czynności sportowych lub trenerskich – za okresowo wypłacanym wynagrodzeniem powodują, co do zasady, obligatoryjne objęcie ubezpieczeniem społecznym.

1 opinia dla Umowa z trenerem – wzór

 1. Marta Ułatowska

  Jak najbardziej polecam wzór umowy, bardzo dobrze napisana, wystarczy ją uzupełnić. Marta

  • Grzegorz Szwaciński

   Dziękuję Pani Marto za pozytywną opinię.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-z-trenerem-wzor-pdf-doc-przyklad
Umowa z trenerem - wzór
17