Wzór pisma o przejście na emeryturę

17 

Jak prawidłowo napisać pismo o przejście na emeryturę? Świadczenie emerytalne z ZUS czy KRUS nie jest przyznawane automatycznie. Każda osoba, która uważa, że nabyła już prawa emerytalne, musi złożyć wniosek do ZUS o emeryturę.

Wcześniej jednak powinna rozwiązać umowę, jaka łączy ją z pracodawcą, ponieważ jednym z załączników do takiego wniosku jest świadectwo pracy, które uzyskuje się dopiero po zakończeniu stosunku pracy.

Jak przygotować podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór pisma o przejście na emeryturę, który pobierzesz, klikając w poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

W jaki sposób można przejść na emeryturę?

Po osiągnięciu wieku emerytalnego pracownik ma przed sobą kilka opcji. Może:

 • złożyć wniosek o emeryturę i nie pracować,
 • nadal pracować i nie pobierać emerytury,
 • pobierać emeryturę i pracować jednocześnie, pod pewnymi warunkami. 

Aby przejść na emeryturę, osoba ubezpieczona musi najpierw rozwiązać umowę łączącą ją z pracodawcą, a następnie złożyć wniosek EMP, czyli wniosek o emeryturę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takie pismo może przedłożyć w dowolnym momencie, kiedy uzna, że osiągnęła wiek emerytalny. Sprawdzeniem tego faktu zajmą się pracownicy ZUS.

Zasadniczo, zakład nie może odrzucić wniosku, jeśli ubezpieczonemu do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało mniej niż 30 dni. Zatem wniosek EMP najlepiej złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed nabyciem praw emerytalnych.

Natomiast o rozwiązaniu umowy z pracodawcą warto pomyśleć nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem z uwagi na fakt, że strony może obowiązywać okres wypowiedzenia.

W jaki sposób rozwiązać umowę z pracodawcą i przejść na emeryturę?

Umowa o pracę może zostać rozwiązana na kilka sposobów. Pracownik i pracodawca mają do dyspozycji:

 • wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia (tylko w uzasadnionych przypadkach),
 • wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia zależnego od stażu pracy,
 • porozumienie stron, czyli zgodne oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy.

W przypadku przejścia na emeryturę pracownik zdecyduje się na drugi lub trzeci sposób rozwiązania umowy. Jeśli postawi na wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, będzie musiał pozostać w firmie przez okres:

 • 2 tygodni, jeżeli był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąca, jeżeli był zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy.
 • 3 miesięcy, jeżeli był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Najczęściej jednak, podanie o przejście na emeryturę sprowadza się do propozycji rozwiązania umowy za porozumieniem stron. W takich okolicznościach strony same ustalają, kiedy chciałyby rozwiązać łączący je stosunek pracy. Nie obowiązują zatem żadne ustawowe okresy wypowiedzenia.

Jest to rozwiązanie, na które z pewnością zdecydują się strony w przypadku, kiedy emeryt planuje kontynuować zatrudnienie, jednocześnie pobierając świadczenie emerytalne. Wystarczy, że pracownik wypełni podanie o przejście na emeryturę PDF i złoży je na ręce pracodawcy, zanim wystąpi do ZUS z wnioskiem o emeryturę.

Jak napisać wniosek o przejście na emeryturę?

Aby powiadomić pracodawcę o osiągnięciu wieku emerytalnego i chęci przejścia na emeryturę, pracownik może wypełnić gotowy wzór pisma o przejście na emeryturę, w którym ujmie takie dane jak:

 • dane pracownika (imię i nazwisko pracownika),
 • dane pracodawcy,
 • oznaczenie umowy,
 • informację o osiągnięciu wieku emerytalnego i prawa do świadczeń emerytalnych,
 • prośbę dotyczącą rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w związku z przejściem na emeryturę, 
 • dokładny termin okresu wypowiedzenia,
 • propozycja terminu rozwiązania umowy,
 • podpis pracownika.

Do przygotowania pisma można wykorzystać wzór zawiadomienie pracodawcy o przejściu na emeryturę i nie ma tutaj znaczenia, czy pracownik planuje kontynuować pracę po przejściu na emeryturę, czy nie. 

Jak uzyskać świadczenie emerytalne z ZUS?

Jak zostało wspomniane, emerytura nie zostanie przyznana pracownikowi automatycznie. O chęci pobierania świadczenia pracownik musi powiadomić ZUS, składając wniosek EMP, czyli wniosek o emeryturę. Pismo można złożyć osobiście, listownie lub elektronicznie. Sam wniosek zbudowany jest natomiast z 6 stron do wypełnienia i 6 stron informacji dla przyszłego emeryta – z wyjaśnieniami.

We wniosku ubezpieczony podaje dokładne dane osobowe, a także:

 • wskazuje preferowany sposób naliczania emerytury (według starych lub nowych zasad),
 • określa, jakie świadczenia pobiera lub na przyznanie, jakich świadczeń oczekuje,
 • wskazuje, jakie ma plany dot. osiągania przychodów po przyznaniu świadczenia,
 • podaje numer rachunku bankowego, na który chce otrzymywać emeryturę.

Do wniosku dołącza się świadectwo pracy, dlatego konieczne jest rozwiązanie umowy z pracodawcą, zanim osoba ubezpieczona złoży wniosek EMP. Również w tym przypadku można wykorzystać gotowy wzór pisma o przejście na emeryturę za porozumieniem stron, a po otrzymaniu świadectwa pracy, wystąpić z odpowiednim wnioskiem do ZUS o przyznanie emerytury.

Warto wspomnieć także o kwestii kapitału początkowego. Jeśli ten został już ustalony dla emeryta, nie musi on składać żadnych dodatkowych wniosków czy dokumentów. Jeżeli jednak konieczne jest ustalenie kapitału początkowego, to przyszły emeryt składa wniosek o ustalenie kapitału początkowego wraz z dokumentami potwierdzającymi okresy składkowe i nieskładkowe oraz zaświadczenia o zarobkach. 

Praca na emeryturze

Praca na emeryturze nie jest zabroniona. Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Art.  103a.  [Zawieszenie prawa do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia]

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Jeśli więc pracownik złoży wniosek o przejście na emeryturę do pracodawcy, otrzyma świadectwo pracy i wystąpi z wnioskiem o emeryturę do ZUS, to może właściwie natychmiast zatrudnić się ponownie. Wystarczy bowiem, że uzyska świadectwo pracy, czyli rozwiąże umowę choćby na jeden dzień. 

Co ważne, jeśli pracownik osiągnął wiek emerytalny, może dorabiać bez ograniczeń. W przeciwnym razie obowiązuje go limit 130% wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przeciętnego. Jeśli go przekroczy, emerytura zostanie obniżona lub zawieszona.

Osiągnięcie wieku emerytalnego – podsumowanie

Niestety samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie sprawi, że nasza umowa o pracę rozwiąże się sama, a my otrzymamy świadczenie emerytalne wprost na konto bankowe. Aby móc przejść na emeryturę, należy zakończyć stosunek pracy z pracodawcą na mocy porozumienia stron w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z pracodawcą powinno odbyć się pisemnie, czyli poprzez złożenie wypowiedzenia, a samo rozwiązanie umowy o pracę przebiega w szczególnym charakterze i szczególnych warunkach i nieco różni się od zwykłego rozwiązania umowy czy zwykłego wypowiedzenia.

Aby ułatwić Ci sporządzenie pisma o przejście na emeryturę, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, które pobierzesz na samej górze strony.

Oczywiście powyższe tyczy się także sytuacji gdy chcemy odejść na wcześniejszą emeryturę.

Podobne wzory pism:

wzor-pisma-o-przejscie-na-emeryture-pdf-doc
Wzór pisma o przejście na emeryturę
17