Wniosek o zmianę wychowawcy klasy – wzór

17 

Wychowawca klasy nie jest nieodwoływalny. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy na wniosek pełnoletnich uczniów lub rodziców uczniów niepełnoletnich. Przyczyną zmiany wychowawcy bywa także sytuacja organizacyjna szkoły. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o zmianę wychowawcy klasy – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kiedy odwołuje się wychowawcę klasy?

Wychowawcę klasy wybiera dyrektor, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej (nie jest wiążąca). Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się cały czas tym samym oddziałem. Nie oznacza to jednak, że nie może zostać odwołany.

Przyczyną odwołania wychowawcy bywa:

 • sytuacja organizacyjna szkoły,
 • długotrwała nieobecność,
 • przejście na emeryturę, 
 • uzasadnione zastrzeżenia co do pracy wychowawcy. 

Jeśli chodzi o ostatnią przyczynę odwołania wychowawcy, to najczęściej stoją za nią wnioski – rady rodziców, uczniów pełnoletnich lub rodziców uczniów niepełnoletnich. Wzór wniosku o zmianę wychowawcy klasy może zostać więc uzasadniony „zastrzeżeniami co do pracy wychowawcy”, takimi jak:

 • ciągłe nieobecności nauczyciela,
 • niska kultura osobista nauczyciela,
 • nieprzestrzeganie praw ucznia/praw dziecka,
 • stosowanie niesprawiedliwego systemu oceniania (wychowawca wystawia oceny z zachowania),
 • faworyzowanie uczniów,
 • dyskryminacja uczniów, itd. 

Jak napisać wniosek o zmianę wychowawcy klasy?

Do przygotowania pisma w sprawie odwołania nauczyciela z funkcji wychowawcy można zastosować wzór przykładowego wniosku o zmianę wychowawcy, który uwzględnia:

 • dane adresata – dyrektora szkoły,
 • dane wnioskodawcy/wnioskodawców,
 • oznaczenie wychowawcy i klasy, której dotyczy wniosek,
 • żądania, 
 • uzasadnienie prośby o zmianę wychowawcy. 

Dokument tego typu może być zarówno wnioskiem, jak i petycją. Petycję od wniosku różni to, że daną prośbę popiera większa grupa osób – tutaj rodziców lub uczniów pełnoletnich.

Z wnioskiem o zmianę wychowawcy może wystąpić w imieniu klasy także rada rodziców. Petycja ma z reguły większą moc sprawczą niż wniosek pojedynczych osób. 

wniosek-o-zmiane-wychowawcy-klasy-wzor
Wniosek o zmianę wychowawcy klasy - wzór
17