Uzasadnienie potrzeby zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji – wzór

17 

Zgodnie z przepisami, dyrektor może zatrudnić nauczyciela bez kwalifikacji w uzasadnionych okolicznościach. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne jedynie za zgodą organu sprawującego nad szkołą nadzór pedagogiczny – kuratora – a sam nauczyciel jest traktowany (dla celów płacowych) jak nauczyciel początkujący.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – przykładowe uzasadnienie potrzeby zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , , ,
Opis

Kiedy można zatrudnić nauczyciela bez kwalifikacji?

Uzasadnieniem potrzeby zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji będzie sytuacja, w której szkoła pilnie potrzebuje pracownika, a nie ma możliwości zatrudnienia osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Zgodnie z treścią art. 10 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela:

7.  W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Zatem uzasadnieniem potrzeby zatrudnienia osoby, która nie ma odpowiednich kwalifikacji, jest zmiana organizacji nauczania lub konieczność zastąpienia innego nauczyciela, np. przebywającego na urlopie. 

Jakie są konsekwencje zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji?

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą ma prawo stwierdzić, że nauczyciel został zatrudniony z naruszeniem wymagań kwalifikacyjnych. W ramach  kontroli kuratorium ocenia bowiem stan przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Zatrudnienie osoby – nawet niebędącej nauczycielem – jest możliwe jedynie za zgodą kuratora oświaty, czyli w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. Zgoda kuratora zostanie udzielona tylko wtedy, kiedy dyrektor szkoły udowodni, że nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje.

Jeśli zatrudni nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji bez zgody kuratora, umowa z nim zawarta wygaśnie. Do przygotowania uzasadnienia potrzeby zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji warto wykorzystać więc sprawdzony wzór uzasadnienia, który pomoże przekonać organ sprawujący nadzór pedagogiczny do konieczności podjęcia takiego działania.

uzasadnienie-potrzeby-zatrudnienia-nauczyciela-bez-kwalifikacji-wzor
Uzasadnienie potrzeby zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji - wzór
17