Protokół z Rady Pedagogicznej – wzór

17 

Zebrania rady pedagogicznej muszą być dokumentowane. Zasady protokołowania posiedzeń rady pedagogicznej określa się w regulaminie rady. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór protokołu z Rady Pedagogicznej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Jakie informacje musi zawierać protokół z rady pedagogicznej?

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Przepisy nie mówią o tym, jakie elementy powinien zawierać taki protokół, dlatego kwestie tego typu musi opisywać regulamin rady pedagogicznej.

Przyjmuje się, że każdy protokół powinien uwzględniać co najmniej:

  • informację o ogólnej liczbie uczestników zebrania oraz stwierdzenie, że zebranie zostało zwołane zgodnie z regulaminem i jest prawomocne,
  • odniesienie do protokołu z poprzedniego zebrania – czy wniesiono do niego uwagi, czy nie,
  • odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
  • omówienie poszczególnych punktów porządku obrad, 
  • podjęte uchwały i wyniki głosowania,
  • dyskusje,
  • wnioski i rekomendacje,
  • inne sprawy omawiane na zebraniu,
  • załączniki, w tym lista obecności.

Warto wspomnieć, że dyrektor szkoły nie ustala samodzielnie regulaminu rady pedagogicznej, a tym samym zasad protokołowania zebrań – regulamin musi zostać przegłosowany przez radę.

Jak pisać protokół z zebrania rady pedagogicznej?

Przygotowaniem protokołu z rady pedagogicznej zajmuje się wybrany w tym celu protokolant. Taka osoba może wykorzystać wzór protokołu z rady pedagogicznej lub przykładowe protokoły, które podpowiadają, w jaki sposób powinien wyglądać ten dokument od strony technicznej.

Opis przebiegu zebrania przyjmuje postać dokumentu, w którym każdą stronę należy opisać odpowiednim nagłówkiem i numerem. Dzięki temu nawet w przypadku podzielenia dokumentu na części możliwe będzie jego ponowne uporządkowanie.

Co więcej, każda strona protokołu powinna zostać podpisana przez osobę, która uczestniczyła w procesie tworzenia dokumentu. Natomiast na ostatniej stronie należy odnotować, ile stron ma cały protokół.

Warto wiedzieć, że każdy protokół z zebrania włącza się do księgi protokołów rady. Komplet dokumentów stanowi potwierdzenie wszystkiego, co zostało ustalone na zebraniach i świadczy o tym, jak pracuje szkoła. 

protokol-z-rady-pedagogicznej-wzor
Protokół z Rady Pedagogicznej - wzór
17