Porozumienie zmieniające – wzór

17 

Zmiana warunków pracy i płacy wymaga wprowadzenia zmian w treści obowiązującej strony umowy. Takie modyfikacje można wprowadzić za pomocą wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia zmieniającego. Porozumienie zmieniające umowę o pracę charakteryzuje się tym, że obie strony stosunku pracy wyrażają zgodę na wprowadzenie zmian w warunkach umowy, co oznacza, że zmiany te są wprowadzane właśnie za porozumieniem. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy wzór porozumienia zmieniającego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest porozumienie zmieniające?

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy nie ma definicji w przepisach kodeksu pracy. Pracownik i pracodawca zawierają takie porozumienie na podstawie zasady swobody umów. Zasadę tę opisuje art. 353 KC, w brzmieniu:

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Porozumienie może dotyczyć każdego rodzaju umowy o pracę, czyli zarówno umowy zawartej na czas określony, jak i umowy zawartej na czas nieokreślony. Z inicjatywą zawarcia porozumienia ma prawo wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca, co odróżnia porozumienie zmieniające od wypowiedzenia zmieniającego. 

Zasadniczo, charakter porozumienia zmieniającego może:

 • zmienić wynagrodzenie pracownika,
 • zmienić stanowisko pracy pracownika,
 • zmienić szczegóły dotyczące miejsca wykonywania pracy,
 • zmienić wymiar etatu pracy,
 • zmienić liczbę dni urlopowych,
 • zmienić okres odprawy,
 • zmienić umowę o pracę w zakresie terminu jej rozpoczęcia lub zakończenia,
 • można także sporządzić porozumienie zmieniające umowę o pracę na czas nieokreślony.

Porozumienie zmieniające dotyczy z reguły zmian pozytywnych dla pracownika – w końcu musi on wyrażać zgodę na takie zmiany, aby można było zawrzeć porozumienie. Zgodnie z przepisami, nie można zmienić w drodze wypowiedzenia zmieniającego rodzaju umowy o pracę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby na mocy porozumienia zmienić rodzaj umowy zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony.

Czy dopuszczalne jest natomiast porozumienie zmieniające umowę o pracę na czas nieokreślony? Tak, zmiana umowy terminowej na bezterminową nie wymaga rozwiązywania dotychczasowej umowy i zawierania umowy nowej. Strony mogą zawrzeć w tej sprawie porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy.

Porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę strony zawierają najczęściej na prośbę pracownika, bądź z inicjatywy pracodawcy, kiedy ten musi wprowadzić pewne zmiany w zasadach pracy lub płacy, a pracownik akceptuje takie modyfikacje. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy jedna ze stron nie wyraża zgody na zmiany w zakresie pracy lub płacy. 

Jeżeli zgody na zmiany nie wyraża pracodawca, pracownik nie ma przed sobą żadnej możliwości wymuszenia na przełożonym zawarcia porozumienia zmieniającego. Może albo pracować dalej na starych zasadach, albo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Natomiast pracodawca ma możliwość złożenia tak zwanego wypowiedzenia zmieniającego.

Wypowiedzenie zmieniające dotyczy zwykle mniej korzystnych warunków pracy i płacy. Pracownik może odrzucić proponowane przez pracodawcę zmiany, jednak wtedy wypowiedzenie zmieniające zmieni się w wypowiedzenie definitywne – umowa ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

W celu odrzucenia proponowanych warunków pracy i płacy pracownik musi sporządzić odpowiednie oświadczenie w terminie do połowy okresu wypowiedzenia. Jeśli nie dopełni tego terminu, wypowiedzenie zmieniające wejdzie w życie po upływie pełnego okresu wypowiedzenia. 

Główne różnice między porozumieniem zmieniającym a wypowiedzeniem zmieniającym dotyczą zatem:

 • charakteru wprowadzanych zmian – mniej korzystne przy wypowiedzeniu,
 • terminu wprowadzenia zmian w życie – po upływie okresu wypowiedzenia w przypadku wypowiedzenia zmieniającego.

Jak napisać porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy?

Do przygotowania porozumienia w sprawie zmian warunków pracy i płacy pracownik i pracodawca mogą wykorzystać gotowy do wypełnienia druk porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę. Warto pamiętać, że porozumienie zmieniające jest tym samym, co aneks do umowy o pracę. Aneksowanie pozwala bowiem zmieniać treść umowy za zgodą obu stron stosunku pracy. 

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy powinno przyjmować formę pisemną i odnosić się do oryginalnej umowy o pracę. W treści dokumentu należy uwzględnić:

 • datę zawarcia porozumienia,
 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • oznaczenie pisma (tytuł),
 • oznaczenie umowy o pracę, której dotyczy porozumienie,
 • opis warunków pracy i/lub płacy, ulegających zmianie,
 • określenie daty obowiązywania wprowadzanych zmian,
 • informację o tym, że pozostałe warunki pracy i płacy nie ulegają zmianie,
 • podpisy stron. 

Jeśli porozumienie zmieniające nie wprowadza daty obowiązywania zmian, to przyjmuje się, że jego postanowienia wchodzą w życie w momencie podpisania dokumentu. 

Warto pamiętać także, że porozumienie zmieniające może dotyczyć zmian stałych lub czasowych. Jeśli zmiany są terminowe, należy określić w porozumieniu okres ich obowiązywania. Można dodać także informację o powrocie do poprzednich warunków umowy po wskazanej dacie. Nie ma również przeciwwskazań do zawarcia porozumienia obowiązującego bezterminowo.

Przykładowe zastosowania porozumienia zmieniającego

Jak zostało wspomniane, porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy najczęściej stosowane jest w przypadku chęci wprowadzenia zmian korzystnych dla pracownika. Zdarza się jednak, że porozumienie jest obiektywnie niekorzystne, jednak strony zawierają je z woli pracownika. Dotyczy to na przykład degradacji lub obniżenia wynagrodzenia ze względu na obowiązujące prawnie limity – w stosunku do pracujących emerytów.

Porozumienie zmieniające stanowisko pracy może przewidywać zatem zarówno objęcie stanowiska wyższego, jak i niższego, jeśli pracownik zgadza się na takie rozwiązanie lub nawet sam o nie prosi – choćby w sytuacji, kiedy nie radzi sobie z obowiązkami na stanowisku kierowniczym.

Inny przykład zastosowania takiego aneksu to porozumienie zmieniające wynagrodzenie. Strony stosunku pracy mogą przewidywać w nim zarówno wzrost wynagrodzenia, jak i jego obniżenie. Podwyższając pensję pracownikowi, pracodawca nie musi rozwiązywać zawartej wcześniej umowy – może podpisać z podwładnym aneks zmieniający.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 1980 roku, PR 52/80, możliwe jest także zawarcie porozumienia stron w przedmiocie zmiany umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę o pracę na czas określony i odwrotnie. Chcąc przedłużyć umowę lub zmienić jej charakter z terminowego na bezterminowy również można wykorzystać aneks, czyli porozumienie zmieniające umowne warunki zatrudnienia.

Porozumienie może dotyczyć również zmiany etatu – na przykład z połowy na cały lub z całego na pół etatu. Aneksem da się zmienić także miejsce wykonywania pracy przez pracownika oraz godziny świadczenia pracy przez pracownika. Jedyne, do czego nie można wykorzystać porozumienia zmieniającego, to zmiana stron stosunku pracy. 

Jeśli pracownik nie zgadza się na proponowane porozumieniem zmieniającym modyfikacje warunków pracy i płacy, pracodawca może wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające warunki zatrudnienia. To dotyczy z kolei najczęściej zmian związanych z obniżeniem wymiaru etatu, czy z obniżeniem wysokości wynagrodzenia pracownika.

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy

Brak zgody pracownika na porozumienie zmieniające warunki pracy także może stać się jednym ze scenariuszów. Wtedy pracownik powinien przygotować oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy i płacy.

Co dość istotne, oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków powinno być dostarczone pracodawcy w formie pisemnej, w innym przypadku uważa się, że pracownik wyraził zgodę na warunki zawarte w porozumieniu.

Natomiast w razie odmowy przyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy bądź płacy, umowa o pracę zostanie rozwiązana z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

porozumienie-zmieniajace-wzor-pdf-doc-przyklad
Porozumienie zmieniające - wzór
17