Odpowiedź na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – wzór

17 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach. Wskazaniem do ograniczenia rodzicowi władzy nad dzieckiem nie musi być jej nadużywanie czy zaniedbywanie dziecka. Czasami pozew o ograniczenie władzy rodzicielskiej składany jest z powodu konfliktu pomiędzy rodzicami rozwiedzionymi czy pozostającymi w separacji.

Rodzic, którego prawa rodzicielskie mają zostać ograniczone, nie musi jednak pozostawać bierny. Może bronić się przed takim rozwiązaniem, składać wnioski dowodowe, brać udział w posiedzeniach sądowych, a przede wszystkim może, a nawet powinien: odpowiedzieć na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, by bronić swoich racji i kontaktu z dzieckiem lub dziećmi.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców lub obojgu rodzicom sprawia, że ci nie mogą podejmować pewnych decyzji za swoje dziecko lub muszą każdorazowo prosić o odpowiednią zgodę sąd rodzinny.

Celem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest:

 • dobro dziecka,
 • ochrona dziecka, czyli jego zdrowia, jego rozwoju psychicznego i rozwoju fizycznego,
 • przeciwdziałanie negatywnym skutkom nieprawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej lub jej nadużywania,
 • zapobieganie tworzeniu zagrożenia dla dobra dziecka,
 • pomaganie rodzicom, którzy nie radzą sobie z prawidłowym wykonywaniem władzy rodzicielskiej, np. z powodu choroby psychicznej.

Przesłankami do ograniczenia władzy rodzicielskiej są między innymi:

 • alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia rodzica,
 • zaniedbywanie dziecka przez rodzica,
 • nakłanianie dziecka do zachowań niemoralnych,
 • stosowanie przemocy psychicznej lub fizycznej,
 • brak kontaktów z dzieckiem,
 • złe zarządzanie majątkiem dziecka,
 • zagrożenie dobra dziecka i życia dziecka,
 • nienależyte wychowania dziecka,
 • itd.

Wniosek o ograniczenie czy wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może zostać wniesiony wobec rodzica również w przypadku, kiedy opiekunowie dziecka pozostają w separacji, są po rozwodzie lub po prostu znajdują się w stanie silnego konfliktu i nie są w stanie wspólnie decydować o istotnych sprawach dziecka (nie mogą podejmować zgodnych decyzji w sprawie dziecka).

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest ułatwieniem także dla tego rodzica, który opiekuje się małoletnim, podczas gdy drugi rodzic znajduje się za granicą. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy za dziecko trzeba podjąć ważną decyzję, która posłuży dobru dziecka (np. w kwestiach leczenia), a do tego wymagana jest zgoda obojga rodziców.

Sąd rodzinny ogranicza władzę rodzicielską na wiele sposobów – bardziej i mniej krzywdzących dla rodzica. Dostępne rozwiązania to między innymi:

 • zastosowanie nadzoru kuratora,
 • zobowiązanie rodziny do współpracy z asystentem rodziny,
 • zobowiązanie rodziny do podjęcia form pracy z rodziną, na przykład do podjęcia terapii rodzinnej,
 • określenie czynności, których rodzice dziecka nie mogą wykonywać bez zgody sądu,
 • skierowanie rodzica na terapię w przypadku uzależnienia,
 • skierowanie małoletniego dziecka do placówki sprawującej częściową opiekę,
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej czy w domu dziecka.

Odpowiedź na wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich

Kiedy jeden z rodziców przygotowuje wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich drugiemu rodzicowi, powołuje się w nim na okoliczności, które uzasadniają takie rozwiązanie. W dużym uproszczeniu pozew o ograniczenie władzy rodzicielskiej wskazuje na fakt, że takie rozwiązanie będzie dobre dla dziecka.

Natomiast odpowiedź na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej ma podważać argumenty przedstawione przez wnioskodawcę, czyli wskazywać na fakt, że ograniczenie praw rodzicielskich nie jest uzasadnione.

Podobnie, jak odpowiedź na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich, tak samo odpowiedź na wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich może sprowadzać się do przyjęcia przez rodzica jednej z dwóch form narracji:

 1. Jeśli przedstawione we wniosku zarzuty są nieprawdziwe – rodzic powinien przedstawić dowody lub złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodów, które podważają okoliczności przedstawione we wniosku. Mogą to być między innymi takie dowody jak: zaświadczenie lekarza rodzinnego, opinia o dziecku ze szkoły czy przedszkola, zeznania świadków.
 2. Jeśli przedstawione we wniosku zarzuty są prawdziwe – rodzic może postarać się udowodnić, że okoliczności te były tymczasowe, przejściowe i już nie mają miejsca. Co więcej, rodzic może też zobowiązać się przed sądem do pracy nad sobą i rozwiązania problemów, np. do podjęcia terapii alkoholowej.

Jak napisać odpowiedź na wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich?

Jak napisać odpowiedz na wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich? Odpowiedź na wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich przygotowuje się po otrzymaniu odpisu takiego pozwu i zobowiązania sądu do odpowiedzi na wniosek w wyznaczonym terminie.

Odpowiedź należy przygotować na podstawie otrzymanych dokumentów. Pismo sporządza się w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu i jeden dla powoda. Dokumenty należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w biurze podawczym sądu. Czynność ta jest nieodpłatna.

Odpowiedź na wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich musi zawierać szereg wymaganych elementów formalnych. Najłatwiej jest przygotować ją w oparciu o gotowy wzór odpowiedzi na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich, który zawiera między innymi oznaczenie właściwego sądu, oznaczenie stron postępowania, a także oznaczenie sprawy, której pismo dotyczy.

Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym musi zawierać wszystkie elementy pisma procesowego. Najważniejszą część pisma stanowi jednak ustosunkowanie się do argumentów powoda, czyli część opisowa odpowiedzi na pozew.

Zatem jak odpowiedzieć na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich czy na wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich? Krótko mówiąc: odpierając zarzuty powoda i przedstawiając dowody na poparcie swoich argumentów. Do odpowiedzi na pozew można dołączyć wspomniane już zaświadczenia od lekarza czy ze szkoły.

Warto również wnieść o przeprowadzenie opinii przez RODK, o przeprowadzenie przez kuratora rodzinnego wywiadu środowiskowego, a także o przesłuchanie małoletniego dziecka, którego sprawa dotyczy. Zwłaszcza przesłuchanie dziecka może okazać się tym dowodem, który pozwoli podważyć argumenty drugiego rodzica. Nie zawsze jednak przesłuchanie małoletniego jest możliwe.

Podsumowanie

Władza rodzicielska jest zwykle wspólna dla obojga rodziców, o ile są oni żyjący i nie ma powodów, aby ją ograniczać. W przypadkach rozwodów, separacji lub sytuacji, w których rodzice nie są w stanie porozumieć się co do spraw dotyczących dziecka, sąd może podjąć decyzję dotyczącą o ograniczeniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom lub może ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców w oparciu o najlepsze interesy i dobro dziecka.

Czasem jednak zdarza się, że sąd ogranicza władzę rodzicielską bezzasadnie, wtedy rodzic, któremu sąd chce ograniczyć władzę rodzicielską, może złożyć odpowiedź na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi, który pobierzesz na samej górze strony.

odpowiedz-na-wniosek-o-ograniczenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-pdf-doc
Odpowiedź na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej - wzór
17