Monitorowanie podstawy programowej – wzór

17 

Monitorowanie podstawy programowej to jedna z form nadzoru pedagogicznego. Wprowadziło ją Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru z dnia 7 października 2009 r. Czym jest monitorowanie podstawy programowej?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór monitorowania podstawy programowej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Na czym polega monitorowanie podstawy programowej?

Monitorowanie podstawy programowej to działania prowadzone w placówce oświatowej, polegające na zbieraniu i analizowaniu informacji o działalności:

 • dydaktycznej,
 • wychowawczej,
 • opiekuńczej,
 • innej działalności statutowej szkoły.

Monitorowanie ma charakter stały i cykliczny. Wymaga także wydawania wniosków na podstawie zbieranych informacji. Skuteczne monitorowanie powinno prowadzić również do modyfikacji obserwowanych procesów poprzez eliminowanie niepożądanych zjawisk. 

Jakie obszary obejmuje monitorowanie podstawy programowej?

Wzór monitorowania podstawy programowej może wyszczególniać różne obszary monitorowania pracy szkoły, w tym:

 • monitorowanie realizacji treści podstawy programowej, w tym dostosowanie tych treści do możliwości edukacyjnych uczniów, 
 • monitorowanie efektów realizacji treści programowej – czy i w jakim zakresie uczniowie osiągnęli przewidywane efekty,
 • monitorowanie gospodarowania czasem edukacyjnym – odniesienie się do ilościowej realizacji zajęć edukacyjnych,
 • monitorowanie warunków i sposobu realizacji treści – ocena skuteczności procesu kształcenia, ocena jakości wyposażenia sal lekcyjnych.

Zależnie od obszaru monitorowania podstawy programowej, informacje do analizy i wniosków można uzyskać na podstawie:

 • obserwacji,
 • testów pedagogicznych,
 • wywiadów,
 • ankiet,
 • analizy dokumentów.

Przepisy nie mówią o tym, jak dokumentuje się monitorowanie realizacji podstawy programowej. Wiadomo jednak, że działania te powinny dostarczać rzetelnych informacji o pracy szkoły, dlatego dyrektor w ramach monitorowania powinien dysponować:

 • planem nadzoru pedagogicznego oraz informacjami dotyczącymi jego realizacji, np. protokół zebrania rady pedagogicznej,
 • szkolnym zestawem programów nauczania oraz oświadczeniami nauczycieli potwierdzającymi uwzględnienie w opracowanym programie nauczania całości podstawy programowej,
 • dokumentami o charakterze kontrolnym, jak kontrola dziennika lekcyjnego, analiza egzaminów, 
 • dokumentami potwierdzającymi prowadzenie analizy osiągnięć dydaktycznych, związanych z działalnością społeczną, czy wynikających z indywidualnych predyspozycji i uzdolnień.
monitorowanie-podstawy-programowej-wzor
Monitorowanie podstawy programowej - wzór
17