Zawieszenie dodatku opiekuna stażu – wzór

17 

W obecnym stanie prawnym zawieszenie dodatku opiekuna stażu jest niedopuszczalne. Jeśli dyrektor chce wstrzymać wypłatę dodatku dla opiekuna stażu z powodu długotrwałej nieobecności nauczyciela stażysty, musi odwołać opiekuna z jego funkcji.

Zasady dotyczące wypłaty/wstrzymania dodatku w okresie nieobecności nauczyciela stażysty określa jednak organ prowadzący w regulaminie wynagradzania.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór zawieszenia dodatku opiekuna stażu – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Zawieszenie dodatku opiekuna stażu w przepisach

Karta nauczyciela ani rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy nie przewidują możliwości zawieszenia dodatku opiekuna stażu.

Zgodnie z prawem, nauczyciel, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, traci prawo do dodatku funkcyjnego dopiero w momencie odwołania go z tej funkcji, a nie w przypadku nieobecności nauczyciela stażysty.

Oznacza to, że bez względu na to, czy nauczyciel stażysta przebywa na urlopie, opiekun stażu powinien otrzymywać wynagrodzenie za sam fakt pełnienia funkcji opiekuna. Ani dyrektor, ani organ prowadzący nie może ustalić w regulaminie wynagradzania, że dodatek przysługuje tylko za dni rzeczywistego sprawowania funkcji opiekuna stażu.

Kiedy można zawiesić dodatek opiekuna stażu?

Zawieszenie dodatku opiekuna stażu będzie uzasadnione w przypadku, kiedy nauczyciel stażysta z powodu swojej nieobecności zobowiązany będzie do ponownego odbycia stażu. Zgodnie z przepisami, jeśli nieobecność nauczyciela stażysty spowodowana jest:

  • pozostawaniem w stanie nieczynnym,
  • czasową niezdolnością do pracy,
  • zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy, 
  • urlopem innym niż urlop wypoczynkowy i urlop związany z rodzicielstwem trwającym nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, jego staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. Jeśli zaś nieobecność jest dłuższa niż jeden rok, nauczyciel musi odbyć staż ponownie w pełnym wymiarze.

W okresie nieprzerwanej, długotrwałej (ponad rok) nieobecności nauczyciela stażysty w pracy niemożliwe jest pełnienie obowiązków związanych z funkcją opiekuna stażu, zatem należy uznać, że zawieszenie dodatku dla opiekuna stażysty jest wtedy uzasadnione.

zawieszenie-dodatku-opiekuna-stazu-wzor
Zawieszenie dodatku opiekuna stażu - wzór
17