Wzór odwołania od rozliczenia kosztów ogrzewania

17 

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych z reguły rozliczają się z kosztów ogrzewania mieszkań poprzez comiesięczne wpłacanie zaliczki na ten cel wraz z czynszem, a następnie rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów ogrzewania pod koniec okresu grzewczego – na przełomie wiosny i lata. 

Takie rozliczenie odbywa się na podstawie ustalonych kosztów stałych (kubatury/metrażu mieszkania, które trzeba ogrzać) oraz kosztów zmiennych, czyli na przykład odczytów z podzielników ciepła. Jeśli otrzymany w ramach rozliczenia rachunek wzbudza wątpliwości lokatora, ma on prawo złożyć odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania. 

Termin na wniesienie takiego pisma powinien zostać określony w regulaminie spółdzielni. Zwykle wynosi on do 21 dni.

Po wniesieniu odwołania od rozliczenia kosztów ogrzewania, mieszkaniec otrzyma od spółdzielni regulamin rozliczania kosztów oraz rachunek od dostawcy energii. Na tej podstawę może dochodzić swoich praw, w tym także odszkodowania, jeśli rachunek okaże się zbyt wysoki. 

Pobierz gotowy do wypełnienia wzór odwołania od rozliczenia kosztów ogrzewania, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Rozliczenie kosztów ogrzewania ma miejsce najczęściej na przełomie wiosny i lata, czyli dopiero na koniec sezonu grzewczego. Rozliczenie to polega na sprawdzeniu, ile środków spółdzielnia mieszkaniowa pobrała od mieszkańców w ramach zaliczek wliczonych w comiesięczny czynsz, a ile faktycznie zapłaciła za ogrzewanie budynku wielorodzinnego.

Dokładne zasady rozliczania kosztów ogrzewania spółdzielnia powinna określić w swoim regulaminie. Warto więc zapoznać się z jego zapisami przed złożeniem odwołania od rozliczenia kosztów ogrzewania.

Regulamin rozliczania kosztów ogrzewania

Podstawą reklamacji kosztów ogrzewania jest regulamin rozliczania kosztów ogrzewania, który powinna opracować każda spółdzielnia. Zgodnie z przepisami, rozliczeniem kosztów ogrzewania zajmuje się odbiorca ciepła lub nośników energii do celów grzewczych.

Według przepisów ustawy prawo energetyczne odbiorcą ciepła jest zaś właściciel budynku lub jego zarządca. Te same przepisy mówią również o tym, że właściciel lub zarządca ma obowiązek rozliczenia kosztów ciepła pomiędzy właścicieli lokali, bądź ich użytkowników.

Rozliczenie odbywa się raz w roku i powinno dotyczyć jedynie kosztów zakupionego ciepła lub nośników energii potrzebnych do wytwarzania ciepła. Inne koszty, na przykład koszty związane z remontem instalacji grzewczej lub z jej wymianą, muszą zostać sfinansowane z osobnego źródła, najczęściej z funduszu remontowego. 

Należy wiedzieć też, że koszty ogrzewania dzielimy na:

 • stałe (niezależne od faktycznego zużycia ciepła) – nawet 50% kosztów ogólnych,
 • zmienne (zależne od wskazań układu pomiarowego).

Ponieważ ogrzewanie w skali roku kosztuje naprawdę dużo, przepisy nakazują opracować specjalny regulamin rozliczeń, który przyjmuje się w formie uchwały członków wspólnoty lub za pośrednictwem rady nadzorczej spółdzielni. 

Jeśli dochodzi do zmiany regulaminu, mieszkańcy powinni zostać o nich poinformowani przed upływem 14 dni od wprowadzenia modyfikacji. Regulamin musi określać nie tylko zasady rozliczeń, ale także termin na złożenie ewentualnej reklamacji.

Zazwyczaj jest to maksymalnie 21 dni, a odwołanie złożone po tym terminie może zostać uwzględnione dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym. Podsumowując, osoba, która chce złożyć odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania, powinna w pierwszej kolejności zapoznać się dokładnie z treścią regulaminu.

Znajomość określonych w nim zasad będzie niezbędna zarówno w sporze reklamacyjnym z zarządcą nieruchomości, jak i później w ewentualnym sporze przed sądem cywilnym.

Jak rozlicza się koszty ogrzewania?

Zanim mieszkaniec bloku złoży odwołanie od rachunku za ogrzewanie do właściciela budynku, musi zapoznać się dokładnie z zasadami jego rozliczania, które znajdzie w regulaminie spółdzielni mieszkaniowej. Jak zostało wspomniane, na koszt ogrzewania składają się koszty stałe i zmienne.

Odbiorca energii, który rozlicza te koszty, może dokonywać rozliczeń w sposób dosyć swobodny, ale zgodny z zasadami ogólnymi, które:

 • promują oszczędność ciepła,
 • zapewniają odpowiednie warunki użytkowania obiektu,
 • dzielą koszty sprawiedliwie, z uwzględnieniem położenia lokali, warunków technicznych budynku, przenikalności cieplnej ścian, czy ilości ciepła dostarczonego do każdego lokalu z pionów grzewczych.

Najlepszym rozwiązaniem jest w tym przypadku rozliczanie kosztów zużycia energii cieplnej na podstawie odczytów ciepłomierzy. Niestety, urządzenia tego typu spotykane są stosunkowo rzadko, a popularniejsze od nich są podzielniki ciepła. Te elementy nie mogą pochwalić się tak dużą miarodajnością pomiaru.

Na ich odczyty wpływa bowiem wiele czynników. Poza tym, montaż podzielników nie jest obowiązkowy, a jeśli znajdują się one tylko w niektórych lokalach, pomiar z oczywistych względów nie będzie wiarygodny. 

Często rozliczenie kosztów ogrzewania bierze pod uwagę kubaturę pomieszczeń lub powierzchnię mieszkania. Jest to zgodne z przepisami i uzasadnione ze względu na fakt, że ogrzanie większego mieszkania wymaga wykorzystania większej ilości energii cieplnej. Przepisy zezwalają zatem, aby rozliczenie kosztów zużycia ciepła opierać na takich czynnikach jak:

 • powierzchnia lokalu,
 • kubatury mieszkania,
 • odczyty z podzielników. 

Poza tym, do kosztów ogrzewania prywatnego mieszkania zawsze dolicza się też odpowiednią część kosztów ogrzewania części wspólnych budynku oraz pomieszczeń pozbawionych urządzeń pomiarowych, czyli klatek schodowych.

Również w tym przypadku zasady odpowiedniego podziału tych kosztów powinien opisywać regulamin spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej (dokładniej: regulamin kosztów ogrzewania). Zwykle zasadą jest tutaj proporcja wielkości lokalu prywatnego do części wspólnych.  

Jak odwołać się od rozliczenia kosztów ogrzewania

Każdy ma prawo złożyć odwołanie, jednak reklamacja rozliczenia kosztów ogrzewania musi zostać złożona w odpowiednim terminie, określonym w regulaminie rozliczania kosztów ogrzewania. Najczęściej jest to termin 14 lub 21 dni, którego warto pilnować. Reklamacja powinna zostać skierowana do zarządcy nieruchomości, czyli do spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej.

Pismo musi zawierać między innymi dane wnoszącego odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania, oznaczenie mieszkania, którego dotyczy rachunek za ciepło, numer rachunku/rozliczenia oraz wskazanie, że właściciel mieszkania nie zgadza się z rozliczeniem i wnosi o ponowne przeliczenie rachunku lub o zwrot nadpłaconej kwoty. Dokument można przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania od rozliczenia kosztów ogrzewania. 

Reklamacja może dotyczyć:

 • wysokości rachunku,
 • sposobu naliczania rachunku,
 • zastosowanych stawek opłat za ogrzewanie lub stawek podatkowych.

Do dokumentu warto dołączyć dowody potwierdzające przedstawione twierdzenia. Można również jako załącznik dodać do niego kopię decyzji o rozliczeniu kosztów ogrzewania czy kopię umowy o ogrzewanie. 

Reklamacja za wysoki rachunek za ogrzewanie skutkuje najczęściej nie faktycznym zwrotem nadpłaconej kwoty czy ponownym rozliczeniem rachunku, lecz przedstawieniem osobie odwołującej się dwóch dokumentów:

 • rachunku dostarczonego przez dostawcę ciepła,
 • regulaminu kosztów ogrzewania.

Na tej podstawie właściciel lokalu jest w stanie określić jednak, jaka była pełna kwota, którą spółdzielnia zapłaciła za ogrzewanie oraz w jaki sposób przeliczono ten koszt na wszystkich mieszkańców. Już na tym etapie osoba składająca odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania może łatwo ocenić, czy zarządca nie “zarobił” na lokatorach, sprzedając im energię cieplną w cenie wyższej niż jej dostawca. 

Po otrzymaniu odpowiedzi i zweryfikowaniu sytuacji właściciel lokalu będzie wiedział dokładnie, w którym miejscu popełniono ewentualny błąd. Następnym krokiem będzie więc na przykład reklamacja odczytu podzielników ciepła, czy też reklamacja wysokości stosowanych stawek opłat za energię.

Jeśli odwołanie od rozliczenia kosztów ogrzewania do spółdzielni nie przyniesie rezultatu, poszkodowany właściciel lokalu może złożyć pozew o odszkodowanie grzewcze do sądu cywilnego. 

Odszkodowanie grzewcze

O odszkodowanie grzewcze można walczyć po nieudanym postępowaniu odwoławczym. Do pozwu dołącza się opisaną drogę odwołań, dokładne rozliczenia, informacje o wysokości opłat i wszelkie inne istotne dokumenty.

W treści samego pozwu można wskazać też, że rachunki innych lokatorów zajmujących mieszkania o podobnym metrażu są dużo niższe. Warto też wiedzieć, że Sądy przyznają odszkodowania grzewcze nawet za 10 lat wstecz.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór odwołania od rozliczenia kosztów ogrzewania”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-odwolania-od-rozliczenia-kosztow-ogrzewania
Wzór odwołania od rozliczenia kosztów ogrzewania
17