Wniosek o wznowienie umowy leasingu – wzór

17 

Wznowienie umowy leasingu jest możliwe między innymi w przypadku, kiedy umowa została rozwiązana z powodu niepłacenia rat przez leasingobiorcę. Wiele firm pozwala wtedy na wznowienie umowy po uiszczeniu opłaty wznowieniowej. Jak napisać wniosek o wznowienie umowy leasingu?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o wznowienie umowy leasingu – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak wznowić umowę leasingu?

Zawarcie umowy leasingowej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jest to jeden z nielicznych przypadków, kiedy prawo faktycznie wymaga zawarcia umowy w tradycyjnej formie pisemnej.

Dotyczy to także wprowadzania zmian w warunkach umowy, czy jej ewentualnego wznowienia. Nie wystarczy zatem, że leasingobiorca uiści opłatę wznowieniową, aby umowa znowu była prawnie wiążąca. Jej wznowienie należy udokumentować.

Leasingobiorca powinien przygotować zatem wypełniony wzór wniosku o wznowienie umowy leasingu i dostarczyć go leasingodawcy wraz z opłatą wznowieniową. Dokładne warunki wznowienia umowy leasingu mogą zostać opisane w samej umowie lub ogólnych warunkach leasingu.

Jak napisać wniosek o wznowienie umowy leasingu?

Wniosek o wznowienie umowy leasingu musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. To między innymi oznaczenie danych stron, czy umowy leasingu, która została rozwiązana. Do przygotowania dokumentu warto wykorzystać przygotowany przez nas  wzór przykładowego wniosku o wznowienie umowy leasingu.

Pismo będzie przydatne także w celu cofnięcia złożonego oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. Przykładowy wniosek o wznowienie umowy leasingu musi zawierać uzasadnienie.

Jeśli kontrakt został zerwany z powodu nieuiszczenia raty w terminie, leasingobiorca musi wyjaśnić, dlaczego nie dopilnował płatności. Może wskazać tutaj na zwykłe zapominalstwo, ale również na krótkotrwałe problemy finansowe. 

Należy pamiętać, że firma leasingowa ma prawo odmówić zgody na wznowienie umowy bez przedstawienia żadnych warunków. W takiej sytuacji leasingobiorca nie ma możliwości zmuszenia firmy do wznowienia umowy, a tym samym musi wywiązać się ze swoich obowiązków wynikających z jej rozwiązania, w tym do zwrotu przedmiotu umowy oraz uiszczenia zaległych i pozostałych rat. 

wniosek-o-wznowienie-umowy-leasingu-wzor
Wniosek o wznowienie umowy leasingu - wzór
17