Upoważnienie do zaciągania zobowiązań finansowych – wzór

17 

Zgodnie z przepisami, rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań finansowych. Oznacza to, że organ stanowiący JST – wójt, burmistrz lub prezydent miasta – może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z ciągłością działania tych jednostek. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Podstawa prawna upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych

Podstawy prawnej upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych należy szukać w ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z treścią art. 228 tego aktu prawnego:

“1.  Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2.”

Ograniczenia w upoważnieniu do zaciągania zobowiązań finansowych

Upoważnienie dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań finansowych nie może być nieograniczone. Przyjmuje się, że należy ograniczyć je:

 • przedmiotowo – do określonych celów, np. wyłączając możliwość dokonywania zakupu wskazanych rodzajów towarów i usług, 
 • kwotowo, czyli stosując określonej wysokości limit zobowiązań,
 • czasowo, poprzez ograniczenie możliwości zaciągania zobowiązań na dany przedział czasowy.

Jak powinno wyglądać upoważnienie do zaciągania zobowiązań finansowych?

Upoważnienie do zaciągania zobowiązań finansowych przyjmuje postać zarządzenia. Takie zarządzenie można opracować na podstawie wzoru upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych, uwzględniającego:

 • numer zarządzenia,
 • dane mocodawcy,
 • odpowiedni tytuł pisma: zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy,
 • podstawę prawną, w tym uchwałę rady gminy,
 • termin obowiązywania upoważnienia, 
 • ograniczenie przedmiotowe, np. wskazanie konkretnego przedsięwzięcia,
 • ograniczenie wysokości kwoty zobowiązań,
 • termin obowiązywania zarządzenia.
upowaznienie-do-zaciagania-zobowiazan-finansowych-wzor
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań finansowych - wzór
17