Skarga do Wojewody na Radę Gminy – wzór

17 

Skarga do wojewody na radę gminy nie może dotyczyć poszczególnych członków rady, lecz całego organu. Podstawą wniesienia skargi do wojewody jest art. 229 kodeksu postępowania administracyjnego.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór skargi do Wojewody na Radę Gminy, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Podstawa prawna wniesienia skargi na radę gminy do wojewody

Skargę do wojewody na radę gminy osoba zainteresowana może wnieść na podstawie art. 229 kodeksu postępowania administracyjnego w brzmieniu:

Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa;

2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia […].

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego do wojewody można wnieść skargę między innymi na działanie rady gminy, czy rady powiatu, ale również na działanie kierowników służb powiatowych. 

Czego może dotyczyć skarga do wojewody na radę gminy?

Aby wiedzieć, czego może dotyczyć skarga do wojewody na radę gminy, wystarczy sięgnąć do innego przepisu kodeksu postępowania administracyjnego – art. 227 – zgodnie z którym przedmiotem skargi może być w szczególności:

  • zaniedbanie,
  • nienależyte wykonywanie zadań, 
  • naruszenie praworządności,
  • naruszenie interesów skarżącego,
  • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 

Co ważne, skarga do wojewody nie może dotyczyć zachowania jednego członka rady gminy, a jedynie całej rady gminy jako jednego organu. Wyjątkiem od tej zasady jest skarga na postępowanie przewodniczącego rady gminy.

Złożenie skargi na tę osobę do rady gminy byłoby bezcelowe, ponieważ dysponuje on zazwyczaj większością głosów, a przez to rozpatrywanie skargi tego typu najczęściej kończy sie podjęciem uchwały o jej bezzasadności.

Z tego względu należy przyjąć stanowisko części wojewodów, zgodnie z którym kompetencję do rozpoznania skargi na działalność przewodniczącego rady gminy ma wyłącznie wojewoda. 

Jak napisać skargę do wojewody na radę gminy?

Skarga do wojewody na radę gminy ma charakter pisma oficjalnego. Należy uwzględnić w niej swoje dane osobowe i kontaktowe, a także dokładnie i rzetelnie opisać całą sprawę, najlepiej powołując się na konkretne dowody.

Dokument można przygotować w oparciu o sprawdzony wzór skargi do wojewody na radę gminy, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. Skarga powinna wskazywać, jakich zaniedbań dopuszcza się rada lub w jaki sposób narusza przepisy, bądź interes skarżącego.

Wskazane jest także określenie, jakich działań żąda skarżący, np. odwołania rady, przeprowadzenia kontroli. Skargę do wojewody można złożyć ustnie do protokołu, przez internet, a także listem poleconym. Prawidłowo złożony dokument zobowiązuje wojewodę do rozpatrzenia skargi i ustosunkowania się do niej w terminie jednego miesiąca. 

skarga-do-wojewody-na-rade-gminy-wzor
Skarga do Wojewody na Radę Gminy - wzór
17