Upomnienie dla nauczyciela – wzór

17 

Dyrektor nakładając na nauczyciela karę upomnienia, musi uzasadnić przyczyny jej nałożenia w formie pisemnej. Jest to wymagane na podstawie przepisów kodeksu pracy, art. 110 w brzmieniu: “O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.”

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór upomnienia dla nauczyciela – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak nałożyć na nauczyciela karę upomnienia?

Upomnienie dla nauczyciela jest karą porządkową, nakładaną w postępowaniu o naruszenie porządku pracy. Zgodnie z przepisami, o nałożonej karze nauczyciela należy powiadomić na piśmie.

Dokument musi wskazywać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych oraz datę dopuszczenia się danego naruszenia. Co więcej, pisemne upomnienie dla nauczyciela powinno zawierać informację o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Odpis takiego dokumentu składa się do akt osobowych pracownika. Informacja o upomnieniu powinna zawierać uzasadnienie wyjaśniające przyczyny nałożenia kary.

Kiedy stosuje się upomnienie dla nauczyciela?

Wzór upomnienia dla nauczyciela można wykorzystać w sytuacji, kiedy pracownik:

  • nie przestrzegał ustalonej organizacji i porządku pracy,
  • nie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, 
  • nie przestrzegał przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy lub usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Kara upomnienia jest karą najlżejszą. Obok niej funkcjonuje jeszcze kara nagany oraz kara pieniężna. Upomnienie stosuje się w przypadku istnienia po stronie pracownika okoliczności łagodzących, a karę nagany w przypadku poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Od nałożonej kary nauczyciel może odwołać się w ciągu 7 dni, jeśli karę nałożono niezgodnie z przepisami lub gdy:

  • brak jest rzeczywistych przesłanek do zastosowania kary porządkowej, 
  • nałożenie kary jest nadmiernie uciążliwe, mimo zaistnienia okoliczności łagodzących, 
  • pracodawca naruszył tryb stosowania kar porządkowych.
upomnienie-dla-nauczyciela-wzor
Upomnienie dla nauczyciela - wzór
17