Umowa o zarządzanie nieruchomością – wzór

17 

Umowa o zarządzanie nieruchomością jest umową zlecenia. Zgodnie z przepisami, zakres zarządzania nieruchomością określa umowa zawarta z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową lub inną jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości. Umowa o zarządzanie musi przyjmować formę pisemną – pod rygorem nieważności. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór umowy o zarządzanie nieruchomością – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak sporządzić umowę o zarządzanie nieruchomością?

Umowę z zarządcą można przygotować, stosując nasz sprawdzony wzór umowy o zarządzanie nieruchomością, który uwzględnia między innymi:

 • dane stron umowy,
 • opis przedmiotu umowy,
 • opis praw i obowiązków stron,
 • oznaczenie przedmiotu umowy,
 • określenie wysokości wynagrodzenia dla zarządcy wraz z terminem i sposobem płatności. 

Ponieważ zakres czynności zarządcy może być bardzo duży, umowa powinna być jak najbardziej szczegółowa. Dotyczy to zwłaszcza praw i obowiązków zarządcy, które można regulować za pomocą takiego kontraktu.

Przykładowe postanowienia umowy o zarządzanie nieruchomością

Przykładowa umowa o zarządzanie nieruchomością powinna określać, czym jest zwykły zarząd poprzez wyliczenie czynności, takich jak:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • ustalenie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, 
 • prowadzenie kontroli technicznej, przeglądów okresowych nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • utrzymanie porządku i czystości w częściach wspólnych nieruchomości, na terenie nieruchomości, przed nieruchomością, 
 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw mediów, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków,
 • zapewnienie usług kominiarskich,
 • prowadzenie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, itd. 

Jeśli zaś chodzi o szczególne obowiązki zarządzającego, to umowa może zobowiązywać go do:

 • przedstawiania informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości na żądanie zarządu/właściciela,
 • niezwłocznego powiadamiania zarządu/właściciela o ryzyku wyczerpania środków finansowych z zaliczek przed końcem roku finansowego.

W umowie uwzględnia się też obowiązki zarządzającego po rozwiązaniu umowy, w tym przede wszystkim złożenie sprawozdania ze swojej działalności.

umowa-o-zarzadzanie-nieruchomoscia-wzor
Umowa o zarządzanie nieruchomością - wzór
17