Przykładowy plan pracy nauczyciela wspomagającego

17 

Nauczyciel wspomagający jest osobą, której główne zadanie to pomoc dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jego działania powinny być skorelowane z pracą innych nauczycieli i specjalistów. Warto wspomnieć, że prawidłową nazwą tego stanowiska jest „nauczyciel współorganizujący”, a nie wspomagający – to określenie stosowane potocznie.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór przykładowego planu pracy nauczyciela wspomagającego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jaki powinien być plan pracy nauczyciela wspomagającego?

Przykładowy plan pracy nauczyciela wspomagającego musi być zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Poza tym, należy uwzględnić w nim przede wszystkim działania wspierające ucznia, ponieważ jest to główny cel pracy nauczyciela współorganizującego. Należy pamiętać, że plan pracy osoby na tym stanowisku musi współgrać z działaniami nauczycieli i specjalistów opracowujących IPET dla konkretnego ucznia.

Co więcej, dokument ten powinien być na bieżąco aktualizowany, a jeśli zachodzi taka potrzeba, trzeba także go modyfikować.

Jak napisać przykładowy plan pracy nauczyciela wspomagającego?

Przepisy nie określają formy planu pracy nauczyciela wspomagającego. Mówią natomiast o jego obowiązkach. Zachęcamy zatem, aby do przygotowania dokumentu wykorzystać opracowany przez nas wzór przykładowego planu pracy nauczyciela wspomagającego, który uwzględnia wszystkie istotne elementy formalne, a bazuje na przepisach wspomnianego rozporządzenia.

Wśród obowiązków nauczyciela współorganizującego należy wymienić między innymi:

  • prowadzenie – z innymi nauczycielami – zajęć edukacyjnych,
  • realizacja działań określonych w IPET wraz z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami,
  • prowadzenie pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym (wraz z innymi nauczycielami),
  • udzielanie pomocy nauczycielom.
przykladowy-plan-pracy-nauczyciela-wspomagajacego
Przykładowy plan pracy nauczyciela wspomagającego
17