Prośba do fundacji o wsparcie finansowe – wzór

17 

Prośba do fundacji o wsparcie finansowe może być prośbą o darowiznę lub o sponsoring. Wbrew pozorom, pojęcia te nie są tożsame, dlatego warto wiedzieć, czym się różnią i jak napisać odpowiednio podanie o wsparcie finansowe w formie darowizny, a jak list z propozycją sponsoringu. 

Aby ułatwić Ci prawidłowe sporządzenie pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór prośby do Fundacji o wsparcie finansowe, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Prośba o darowiznę

Jak zostało wspomniane, prośba do fundacji o wsparcie finansowe może być prośbą o darowiznę w formie pieniężnej lub rzeczowej. Od sponsoringu prośba o darowiznę różni się przede wszystkim tym, że w zamian za darowiznę osoba obdarowana nie musi ofiarować darczyńcy niczego poza swoją własną wdzięcznością.

Taki wniosek o darowiznę nadal powinien wyjaśniać jednak, na jaki cel potrzebne są środki finansowe, jak zostaną wykorzystane oraz przede wszystkim, jakiej sumy potrzebuje wnioskodawca.

Do wniosku dołącza się:

 • statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania podmiotu wnioskującego,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru – KRS lub CEIDG.

Prośba o darowiznę nie zawiera żadnych obietnic dotyczących korzyści, jakie darczyńca będzie czerpał z udzielonej pomocy. Oznacza to, że motywacją do pomocy ma być samo poczucie spełnienia dobrego uczynku. Nieco inaczej wygląda natomiast prośba o sponsoring.

Udzieloną darowiznę fundacja może udokumentować za pomocą umowy darowizny w formie pisemnej. Umowa określa wysokość udzielonego wsparcia i cel, na jaki ma ono zostać przeznaczone. W dokumencie można wskazać też termin rozliczenia się z udzielonej darowizny. 

Prośba o sponsoring

Podanie o wsparcie finansowe w formie listu do sponsora znacząco różni się od prośby o darowiznę. Sponsoring jest bowiem relacją opartą na wzajemnych korzyściach.

List z prośbą o sponsoring kierowany bywa nie tylko do fundacji, ale również do władz samorządowych, do firm i prywatnych przedsiębiorców, a nawet do osób, które dysponując dużym majątkiem, chętnie wspierają różnego typu inicjatywy publiczne.

Celem sponsoringu jest natomiast – z perspektywy sponsora – wypromowanie się poprzez wykorzystanie potencjału marketingowego podmiotu sponsorowanego. 

W praktyce sponsoring jest relacją wzajemną, w ramach której:

 • sponsorowany otrzymuje od sponsora środki pieniężne lub rzeczowe,
 • sponsor uzyskuje w zamian możliwość wypromowania się poprzez udział w wydarzeniu, publiczne podziękowania, instalację plakatów, nadruki na koszulkach zawodników i wiele innych, zależnie od charakteru przedsięwzięcia sponsorowanego. 

Jak napisać prośbę o wsparcie finansowe fundacji?

Ponieważ najczęściej prośba o wsparcie finansowe fundacji jest prośbą o sponsoring, wyjaśnijmy, jak napisać podanie do fundacji o pomoc finansową. Tego typu pismo jest zasadniczo bardziej złożone niż prośba o darowiznę, dlatego warto omówić je dokładniej. 

Prośba o sponsoring musi składać się z kilku podstawowych elementów, jak:

 • dane fundacji (informacje na temat fundacji znajdziesz w internecie),
 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata pisma,
 • treść prośby zbudowana z: przedstawienia sylwetki wnioskodawcy, przedstawienia jego celów, określenia zakresu potrzebnego wsparcia, opisania sposobu wykorzystania uzyskanej pomocy, a także z przedstawienia korzyści dla sponsora. 

Dokładna treść prośby o wsparcie finansowe zależna będzie przede wszystkim od tego, komu i na jaki cel potrzebna jest taka pomoc ze strony fundacji. Dla przykładu omówmy więc wzór prośby do fundacji o wsparcie finansowe dla dzieci.

Fundacja może zasponsorować między innymi koszty leczenia, zakup sprzętu do rehabilitacji, budowę ośrodka, który zajmuje się leczeniem i rehabilitacją, ale też zakup zabawek czy nawet dofinansowanie artykułów spożywczych dla podopiecznych różnych ośrodków opieki.

Pisząc prośbę o wsparcie finansowe dla dzieci, należy określić:

 • jaka suma jest potrzebna wnioskodawcy,
 • na jaki cel wnioskodawca wykorzysta pieniądze,
 • co wnioskodawca zaoferuje sponsorowi w zamian za jego pomoc. 

Prośba o wsparcie finansowe dla dzieci powinna rozpoczynać się od przedstawienia zarysów działalności wnioskodawcy. Należy ująć w niej informacje o charakterze swojej działalności, podejmowanych już inicjatywach. odnoszonych sukcesach i planach na przyszłość.

Następnie warto napisać konkretnie, jakiej sumy pieniędzy potrzebuje wnioskodawca oraz na co, zostanie ona wykorzystana.

Coś na zachętę?

Na koniec trzeba jeszcze zachęcić sponsora do współpracy, oferując mu na przykład:

 • publiczne podziękowania na stronie internetowej, w mediach społecznościowych,
 • oprawiony dyplom z podziękowaniami,
 • możliwość udziału w ważnych wydarzeniach,
 • publikację plakatów sponsora na terenie ośrodka i tym podobne. 

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak napisać prośbę o wsparcie finansowe, warto pamiętać również o tym, że dokument nie może mieć charakteru błagalnego. Nie powinien też zawierać gróźb czy szantaży.

Dokument może oddziaływać na emocje poprzez nawiązywanie do konkretnych przykładów, w tym przypadku chociażby do historii dzieci, którym udało się pomóc dzięki zakupowi wysokiej jakości sprzętu rehabilitacyjnego. 

Co ważne, list do sponsora powinien być szczegółowy, ale też rzeczowy. Nie należy rozpisywać się w nim na temat rzeczy mało istotnych, ponieważ łatwo doprowadzi to do utraty zainteresowania sponsora. Pismo musi przykuwać uwagę i motywować do zapoznania się z jego treścią w całości. Warto więc przygotować je w oparciu o sprawdzony wzór. 

Należy pamiętać, że fundacja ma prawo:

 • udzielić odpowiedzi na wybrane wnioski,
 • nie udzielić odpowiedzi na wniosek, który został odrzucony,
 • skontaktować się tylko z wnioskodawcami, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Warunki uzyskania wsparcia finansowego od fundacji

Zanim przygotujemy pismo z prośbą o wsparcie finansowe fundacji, dobrze jest zapoznać się z jej zasadami udzielania wsparcia finansowego. Wśród tych zasad określone będą nie tylko podmioty uprawnione do uzyskania takiej pomocy, ale również warunki rozliczania przekazanego wsparcia. 

Należy wiedzieć, że większość fundacji nie udziela wsparcia finansowego:

 • w przypadku próśb o pożyczkę finansową,
 • w przypadku próśb o spłatę zadłużenia,
 • podmiotom proszącym o spłatę zadłużenia w placówkach medycznych, z wyjątkiem refundacji leków czy zakupu sprzętu medycznego,
 • w zakresie finansowania medycyny niekonwencjonalnej,
 • w celu poprawy sytuacji bytowej,
 • w celach, które sprzyjają promowaniu agresji i dyskryminacji, np. mniejszości etnicznych,
 • podmiotom, które nie rozliczyły się ze środków wcześniej im przyznanych,
 • podmiotom, które wykorzystały środki przyznane w ramach darowizny niezgodnie z przeznaczeniem lub odmówiły poddania się kontroli w tym zakresie.

Warto wiedzieć, że zarówno darowizna, jak i sponsoring są udokumentowane. W pierwszym przypadku strony podpisują umowę darowizny, w drugim umowę o sponsoring. Fundacja ma prawo rozliczyć sponsorowany podmiot ze sposobu wykorzystania otrzymanych środków.

W większości przypadków ma on prawo wykorzystać otrzymane pieniądze jedynie na cel określony wcześniej w umowie. Fundacje często weryfikują, na co przeznaczone zostało udzielone przez nie wsparcie.

Takiej kontroli można spodziewać się w ciągu kilku lat od rozliczenia darowizny. Warto pamiętać też, że środki z fundacji muszą zostać wykorzystane w całości na określony w umowie cel. Fakt ten potwierdza się za pomocą odpowiedniego raportu.

Podobne wzory pism:

prosba-do-fundacji-o-wsparcie-finansowe-wzor
Prośba do fundacji o wsparcie finansowe - wzór
17