Pisemne uzasadnienie oceny z zachowania – wzór

17 

Zgodnie z prawem, jeśli w statucie szkoły obecny jest zapis mówiący o tym, że nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ocenę z zachowania na piśmie, to pedagog musi takie uzasadnienie przygotować. W przypadku braku takiego zapisu, pisemne uzasadnienie oceny z zachowania nie jest wymagane. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pisemnego uzasadnienia oceny z zachowania – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Czym jest ocena z zachowania ucznia?

Oceny z zachowania pozwalają szkołom wyrazić opinię o tym, jak uczeń wypełnia obowiązki szkolne, jaka jest jego kultura osobista, czy bierze udział w życiu klasy i szkoły, jaka jest jego postawa wobec kolegów, czy wykorzystuje swoje własne uzdolnienia, a także szanse stwarzane dla niego przez szkołę.

O tym, jakie kryteria oceniania stosować będzie szkoła, należy poinformować rodziców i uczniów na początku roku szkolnego. Zwykle osobą odpowiedzialną za przekazanie takich informacji jest wychowawca klasy, który odpowiada także za ustalenie oceny i jej ewentualne uzasadnienie.

Jak napisać uzasadnienie oceny z zachowania?

Chociaż każdy uczeń jest inny, to ocenę z zachowania wystawia się zwykle na podstawie takich samych kryteriów. Dzięki temu pisemne uzasadnienie można przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór pisemnego uzasadnienia oceny z zachowania. Ocena z zachowania może być: wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia lub naganna.

Przy jej ustalaniu uwzględnia się natomiast:

  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  • dbałość o tradycje szkoły,
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
  • godne zachowanie,
  • kulturalne zachowanie,
  • okazywanie szacunku innym osobom.

Warto pamiętać również o tym, jaki jest cel ustalenia oceny z zachowania. Jeśli chodzi o rodziców ucznia, to ocena ma przede wszystkim informować ich o zachowaniu dziecka. Jednak ocena z zachowania służy także uczniowi.

Ma motywować go do rozwijania swojej osobowości, do dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, a także do aktywnego funkcjonowania w środowisku szkolnym i społecznym. Ponadto ocena ma też uświadomić uczniowi jego mocne i słabsze strony, zmusić go do autorefleksji, samokontroli, poczucia odpowiedzialności za własne czyny. 

pisemne-uzasadnienie-oceny-z-zachowania-wzor
Pisemne uzasadnienie oceny z zachowania - wzór
17