Odpowiedź na wniosek o zniesienie współwłasności – wzór

17 

Jak napisać odpowiedź na wniosek o zniesienie współwłasności? Współwłasność bywa kłopotliwa, zwłaszcza kiedy współwłaściciele nie dogadują się ze sobą. Należy wiedzieć jednak, że współwłasność można znieść na kilka sposobów – zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowo.

Jak odpowiedzieć na wniosek o zniesienie współwłasności, kiedy inny współwłaściciel skieruje sprawę na drogę sądową?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór odpowiedzi na wniosek o zniesienie współwłasności – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Jak pozbawić kogoś współwłasności – to pytanie, które zadaje sobie współwłaściciel w momencie, kiedy inni współwłaściciele nie zgadzają się na zawarcie polubownej umowy w takiej sprawie.

Należy wiedzieć bowiem, że zniesienie współwłasności nieruchomości nie musi wiązać się z postępowaniem sądowym. Współwłaściciele mają prawo dowolnie zarządzać swoim udziałem w prawie własności nieruchomości.

Mogą więc również taki udział sprzedać. Wystarczy, że zawrą przed notariuszem stosowną umowę, a współwłasność przestanie obowiązywać. 

W wielu przypadkach współwłaściciele nie są jednak w stanie dogadać się ani w kwestii zniesienia współwłasności, ani w kwestii sposobu jej zniesienia. Zniesienie współwłasności nieruchomości może przyjmować natomiast jedną z trzech form:

 • podział rzeczy wspólnej, 
 • przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych,
 • sprzedaż rzeczy i rozliczenie współwłaścicieli.

Przedstawione sposoby zniesienia współwłasności mogą być stosowane przez sąd i pozasądowo. Wniosek do sądu o zniesienie współwłasności nieruchomości ma prawo wnieść każdy ze współwłaścicieli, w dowolnym terminie, wystarczy tylko przedstawić dowody prawa własności np. budynku mieszkalnego (art. 617 k.p.c.).

Jest to jedyne rozwiązanie, kiedy pozostali współwłaściciele nie zgadzają się na umowne zniesienie współwłasności. W takiej sytuacji pojawia się jednak inne pytanie – czy można nie zgodzić się na zniesienie współwłasności przez sąd?

Odpowiedź na wniosek o zniesienie współwłasności

Sposobem na wyrażenie sprzeciwu wobec zniesienia współwłasności przez sąd jest odpowiedź na wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości, którą pozwany sporządza w odpowiednim terminie.

Zasadniczo pismo trzeba wnieść przed pierwszym posiedzeniem. Sędzia może jednak wyznaczyć konkretny termin na wniesienie odpowiedzi na pozew, nie krótszy niż dwa tygodnie.

Złożenie odpowiedzi na pozew jest bezpłatne. Jeśli odpowiedź wpłynie do sądu po terminie, ten zwróci ją pozwanemu i nie będzie brał pod uwagę zawartych w niej argumentów.

O możliwości wniesienia odpowiedzi na wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości pozwany powinien zostać poinformowany równolegle z doręczeniem mu odpisu pozwu i wezwania na pierwszą rozprawę.

Informacja tego typu musi wskazywać także termin i formę, w jakiej pozwany ma przedstawić swoje wnioski, twierdzenia i dowody. Pismo powinno ostrzegać także o konsekwencjach niepodjęcia odpowiednich działań w odpowiednim terminie.

Pouczenie zawiera zwykle informacje o tym, że niezłożenie odpowiedzi na pozew i niestawienie się na rozprawę może skutkować wydaniem wyroku zaocznego.

Jak przygotować odpowiedź na wniosek o zniesienie współwłasności?

Mało kto wie, jak napisać odpowiedź na wniosek o zniesienie współwłasności, tymczasem jest to pismo, w którym współwłaściciel może wyrazić swój sprzeciw wobec zniesienia podziału współwłasności lub wobec sposobu dokonania takiego zniesienia współwłasności. 

Odpowiedź na wniosek o zniesienie współwłasności musi spełniać wymagania dla pism procesowych. Należy ująć w niej:

 • oznaczenie sądu, do którego pismo jest kierowane, 
 • wskazanie sygnatury akt sprawy,
 • oznaczenie danych stron i ich pełnomocników, 
 • oznaczenie rodzaju pisma, 
 • podpis,
 • wymienienie załączników. 

Do przygotowania pisma można wykorzystać nasz gotowy wzór odpowiedzi na wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości. Najważniejszym elementem takiego dokumentu jest jednak opisanie własnego stanowiska, czyli wskazanie, czy pozwany:

 • popiera wniosek,
 • zgadza się z proponowanym sposobem zniesienia współwłasności.

Odpowiedź na wniosek powinna odnosić się do twierdzeń strony przeciwnej. Należy także ująć w niej własne twierdzenia i dowody na ich poparcie. 

Dowodami w takiej sprawie mogą być zeznania świadków czy rachunki. Jeśli konieczna będzie wycena nakładów na rzecz wspólną, pozwany powinien złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego.

Sądowe zniesienie współwłasności

Odpowiedź na wniosek o zniesienie współwłasności powinna uwzględniać nie tylko określenie, czy pozwany popiera wniosek czy nie, ale również odniesienie do sposobu zniesienia współwłasności, jeśli pozwany popiera dokonanie podziału nieruchomości.

Aby odnieść się do takich kwestii, pozwany musi wiedzieć, w jaki sposób sąd może dokonać zniesienia współwłasności. 

Pierwsza opcja to podział fizyczny rzeczy, dotyczący tylko rzeczy podzielnej, np. podział nieruchomości gruntowej, podział budynku.

Zniesienie współwłasności poprzez podział fizyczny nieruchomości nie jest dopuszczalne, gdyby taki podział okazał się sprzeczny z ustawą lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy, a także gdyby pociągał za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Podział rzeczy skutkuje powstaniem nowych przedmiotów własności, które mają przysługiwać na wyłączność poszczególnym współwłaścicielom. 

Przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli to kolejny sposób na zniesienie współwłasności nieruchomości. Rzecz wspólną przyznaje się w całości jednemu ze współwłaścicieli na wyłączność. Równocześnie orzeka się o obowiązku spłaty pozostałych współwłaścicieli.

Sąd wyznacza termin oraz sposób uiszczenia spłat. Najczęściej sąd orzeka o zniesieniu współwłasności stosownie do okoliczności, przyznając rzecz wspólną osobie, której rzecz ta najbardziej się należy.

Sprzedaż rzeczy i podział ceny sprzedaży to ostatni sposób na zniesienie współwłasności. Polega on na tym, że rzecz wspólną sprzedaje się, a z uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów spłaca się wszystkich współwłaścicieli.

Sprzedaży dokonuje się przez licytację. Rozwiązanie to jest stosowane w przypadku, kiedy niemożliwe jest zastosowanie pozostałych rozwiązań oraz gdy każdy ze współwłaścicieli żąda danej rzeczy dla siebie.

Odpowiedź na wniosek o zniesienie współwłasności może wskazywać preferowany sposób zniesienia współwłasności nieruchomości, a także określenie kwoty ewentualnej spłaty czy wskazanie, komu powinna zostać przyznana rzecz wspólna. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odpowiedź na wniosek o zniesienie współwłasności – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odpowiedz-na-wniosek-o-zniesienie-wspolwlasnosci-wzor
Odpowiedź na wniosek o zniesienie współwłasności - wzór
17