Kontrasygnata skarbnika – wzór

17 

Kontrasygnatę skarbnika należy rozumieć jako potwierdzenie rzetelności, legalności i prawidłowości dokumentowania operacji gospodarczej, a także jako potwierdzenie, że operację ujęto w budżecie i zarezerwowano środki pieniężne na jej zrealizowanie. Bez kontrasygnaty skarbnika nie może dojść do realizacji kontraktu, który wiąże się z powstaniem zobowiązania finansowego po stronie samorządu. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór kontrasygnaty skarbnika, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jaką rolę pełni kontrasygnata skarbnika?

Kontrasygnata skarbnika znajduje zastosowanie w stosunku do umów, które powodują powstanie zobowiązania pieniężnego po stronie samorządu. Chociaż umowy w imieniu gminy podpisuje wójt, to bez kontrasygnaty nie dojdą one do skutku.

Kontrasygnata potwierdza, że umowa została sporządzona rzetelnie, jej zapisy są zgodne z prawem, a samorząd posiada środki niezbędne do zrealizowania kontraktu. Jeśli gmina jest w trudnej sytuacji finansowej, skarbnik może odmówić kontrasygnaty. Jego działanie musi być jednak uzasadnione – w przeciwnym razie stanowi podstawę odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej lub cywilnoprawnej.

Może też skutkować odwołaniem skarbnika z jego stanowiska. Jeżeli zwierzchnik wyda skarbnikowi polecenie dokonania kontrasygnaty na piśmie, ten nie ma już możliwości odmowy.

Skarbnik może również upoważnić wybraną osobę do kontrasygnaty – zwykle swojego zastępcę – co ma na celu zapewnienie płynności pracy urzędu. Pod nieobecność skarbnika zastępca ma wtedy prawo podpisać za niego na przykład umowę kredytową.

Kiedy potrzebna jest kontrasygnata skarbnika?

Kontrasygnata skarbnika, czyli głównego księgowego budżetu gminy jest niezbędna, jeśli dana czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych. Dotyczy to czynności prawnych o charakterze majątkowym, których przedmiotem jest świadczenie pieniężne.

Świadczenie pieniężne może być przedmiotem zobowiązania od początku jego powstania lub może pojawić się później. Oznacza to, że przykładowa kontrasygnata skarbnika może dotyczyć też umowy przedwstępnej.

Chodzi jednak o takie umowy, których niewykonanie może wiązać się z koniecznością uiszczenia kary umownej. Kontrasygnata nie jest potrzebna w przypadku, gdy kontrakt dotyczy zobowiązania o charakterze majątkowym, natomiast jego przedmiotem nie są pieniądze, jak ma to miejsce przy zawarciu umowy zamiany. 

Jak wygląda kontrasygnata skarbnika?

Kontrasygnata skarbnika to oświadczenie wiedzy, a nie oświadczenie woli. Takie oświadczenie jest gwarancją, że gmina dysponuje środkami finansowymi potrzebnymi do wykonania zaciągniętego zobowiązania.

Jednocześnie oświadczenie jest oceną skarbnika co do legalności dokonywanej czynności oraz oświadczeniem wiedzy skarbnika co do stanu budżetu gminy. W praktyce kontrasygnata skarbnika jest jego podpisem, świadczącym o tym, że dokonał on kontroli legalności umowy.

Podpis skarbnika potwierdza, że jednostka posiada środki finansowe na uregulowanie zobowiązania. Jest także formą realizacji obowiązków skarbnika, czyli dbałości o prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowymi.

kontrasygnata-skarbnika-wzor-przyklad-pdf-doc
Kontrasygnata skarbnika - wzór
17