Upoważnienie do kontrasygnaty – wzór

17 

Zgodnie z przepisami art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, “jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.” Oznacza to, że tylko skarbnik może upoważnić do kontrasygnaty inną osobę – nikt inny nie ma takich uprawnień. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór upoważnienia do kontrasygnaty, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest kontrasygnata skarbnika?

Kontrasygnatę skarbnika należy rozumieć jako potwierdzenie, że jednostka samorządowa dysponuje niezbędnymi środkami finansowymi do wykonania zobowiązania, a także akceptuje legalność dokonywanej czynności.

Chociaż umowy w imieniu gminy podpisuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, to w przypadku, gdy z kontraktu wynika zobowiązanie pieniężne, do jego zawarcia potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy. 

Bez takiego potwierdzenia umowa nie powinna dojść do skutku. Skarbnik gminy ma prawo odmówić kontrasygnaty, ale tylko wtedy, kiedy jest to uzasadnione. Nieuzasadniona odmowa stanowi podstawę odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej lub cywilnoprawnej. Może prowadzić też do zwolnienia skarbnika. Co więcej, skarbnik ma obowiązek dokonać kontrasygnaty, jeśli zwierzchnik wyda mu takie polecenie na piśmie. 

Jaką rolę pełni upoważnienie do kontrasygnaty?

Podstawą uprawnienia osoby upoważnionej do kontrasygnaty jest uprawnienie tego, kto udzielił upoważnienia, czyli skarbnika. Jeśli skarbnik gminy ma być nieobecny, może upoważnić wybraną osobę do kontrasygnaty, czyli do potwierdzania, że gmina dysponuje odpowiednim budżetem, aby zawrzeć daną umowę.

Każdy kontrakt, który prowadzi do powstania zobowiązania pieniężnego po stronie gminy, musi zostać opatrzony kontrasygnatą skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej. Dotyczy to nie tylko umów zobowiązaniowych, jak umowa kredytu, ale również umów związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki. 

Jak napisać upoważnienie do kontrasygnaty?

Upoważnienie do kontrasygnaty to upoważnienie rodzajowe. Dokument można przygotować w prosty sposób, wykorzystując gotowy do wypełnienia wzór upoważnienia do kontrasygnaty. Pismo musi uwzględniać między innymi:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane stron: mocodawcy i osoby upoważnionej (pełnomocnika),
  • zakres pełnomocnictwa,
  • okres obowiązywania pełnomocnictwa,
  • podpis mocodawcy, czyli skarbnika gminy.

Warto pamiętać, że kontrasygnata nie jest oświadczeniem woli, a oświadczeniem wiedzy. Skarbnik nie składa w imieniu gminy oświadczeń woli, zatem jego upoważnienie również nie pozwala składać takich oświadczeń.

Kontrasygnata jest warunkiem prawnym skuteczności czynności prawnej i stanowi narzędzie dyscypliny budżetowej, dlatego skarbnik musi starannie przemyśleć, kogo upoważni do składania w swoim imieniu takich oświadczeń. 

Kogo skarbnik może upoważnić do kontrasygnaty?

Przykładowe upoważnienie do kontrasygnaty może czynić pełnomocnikiem skarbnika jego zastępcę. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewnia się bowiem ciągłość pracy urzędu i gwarantuje mu sprawne funkcjonowanie.

Upoważniony do kontrasygnaty zastępca skarbnika może pod jego nieobecność podpisać na przykład umowę kredytową.

upowaznienie-do-kontrasygnaty-wzor
Upoważnienie do kontrasygnaty - wzór
17