Decyzja o odmowie udzielenia informacji publicznej – wzór

17 

Decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej wydaje się na podstawie art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z treścią tego artykułu, odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji, od której można odwołać się w terminie 14 dni. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie informacje musi zawierać decyzja o odmowie udzielenia informacji publicznej?

Zgodnie z treścią art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej decyzja o odmowie udzielenia informacji publicznej wymaga uzasadnienia. W uzasadnieniu odmowy należy podać między innymi imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku danego postępowania, a także oznaczenie podmiotów, ze względu na dobro których wydano decyzję odmowną.

Pismo powinno zawierać również pouczenie o możliwości wniesienia odwołania w ciągu 14 dni. Przy sporządzaniu decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. 

Zgodnie z treścią art. 107 KPA: “Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.”

Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje również dokładnie, z jakich elementów składa się każda decyzja administracyjna. Są to następujące informacje:

  • oznaczenie organu administracji publicznej,
  • data wydania decyzji,
  • oznaczenie stron,
  • powołanie podstawy prawnej,
  • rozstrzygnięcie,
  • uzasadnienie faktyczne i prawne,
  • pouczenie o prawie wniesienia odwołania i o prawie do zrzeczenia się odwołania, a także o skutkach zrzeczenia się odwołania,
  • podpis (imię, nazwisko, stanowisko) pracownika wydającego decyzję, 

Pismo warto przygotować w oparciu o sprawdzony wzór decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej. Druk uwzględnia wszystkie wyliczone elementy i znacząco ułatwia sporządzenie poprawnego dokumentu.

Kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej?

Jeśli urząd chce odmówić udzielenia informacji publicznej osobie zainteresowanej, musi wykazać, że dana informacja jest wyłączona z publicznego dostępu. Dotyczy to między innymi informacji niejawnych, informacji, które są objęte tajemnicą przedsiębiorcy, czy informacji, które naruszają prywatność osoby fizycznej.

Wszelkie informacje prawnie chronione nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Odmówić można również udostępnienia informacji publicznej przetworzonej, jeśli wnioskodawca nie jest w stanie wykazać, że za jej udostępnieniem przemawia szczególnie uzasadniony interes publiczny.

Informacja przetworzona to natomiast taka informacja publiczna, której powstanie wymaga dodatkowych czynności intelektualnych, prowadzących do powstania nowych informacji. Najczęściej, przetworzenie informacji wiąże się z dokonaniem analiz, obliczeń, zestawień, które wymagają zaangażowania intelektualnego.

decyzja-o-odmowie-udzielenia-informacji-publicznej-wzor
Decyzja o odmowie udzielenia informacji publicznej - wzór
17