Wypowiedzenie dodatku specjalnego – wzór

17 

Zmiana dotychczasowych warunków wynagrodzenia pracownika może zostać dokonana na drodze porozumienia stron lub na drodze wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy. Ponieważ dodatki specjalne mają charakter okresowy, wypowiedzenie dodatku specjalnego jest w pełni zgodne z prawem. Szczegółowe warunki przyznawania dodatku specjalnego określa natomiast pracodawca w regulaminie wynagradzania pracowników. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wypowiedzenia dodatku specjalnego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Za co przyznaje się dodatek specjalny?

Aby wiedzieć, kiedy wypowiedzenie dodatku specjalnego jest uzasadnione, trzeba zrozumieć charakter takiego bonusu. Dodatek specjalny przyznaje się pracownikom samorządowym ze względu na zwiększoną ilość obowiązków służbowych lub powierzenie im dodatkowych zadań.

Dokładne warunki przyznawania takich dodatków określa regulamin wynagradzania ustalony przez pracodawcę. Dodatek specjalny nie jest obligatoryjny i nie powinien być przyznawany na czas nieokreślony. Jeśli pracownik przestaje wykonywać dodatkowe obowiązki, należy wypowiedzieć przyznany mu wcześniej dodatek specjalny. 

Jak wypowiedzieć dodatek specjalny?

Wypowiedzenie dodatku specjalnego wymaga zachowania formy pisemnej, ponieważ dodatek ten jest składnikiem wynagrodzenia – wiąże się ze zmianą warunków płacy.

Nawet jeśli pracodawca, wypowiadając dodatek specjalny, podwyższy wynagrodzenie zasadnicze tak, aby pracownik otrzymywał taką samą pensję, konieczne jest zastosowanie jednego z dwóch sposobów na formalne wypowiedzenie dodatku specjalnego, czyli:

  • zawarcie porozumienia stron,
  • zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego. 

Pracownik i pracodawca mogą porozumieć się, co do zmiany warunków wynagrodzenia w części dotyczącej pozbawienia dodatku specjalnego. Jeśli jednak pracownik nie wyraża zgody na zawarcie takiego aneksu do umowy, konieczne staje się wypowiedzenie dodatku specjalnego na piśmie – nawet gdy ogólna wysokość wynagrodzenia nie uległa obniżeniu.

Dla skutecznego wypowiedzenia dodatku specjalnego w tym trybie pracodawca nie potrzebuje zgody pracownika. 

wypowiedzenie-dodatku-specjalnego-wzor
Wypowiedzenie dodatku specjalnego - wzór
17