Umowa zlecenie dla kierowcy międzynarodowego – wzór

17 

Kierowca kategorii C+E może zostać zatrudniony na podstawie umowy zlecenia. Dotyczy to zarówno kierowców krajowych, jak i międzynarodowych. Umowa zlecenie dla kierowcy musi określać między innymi zakres jego obowiązków, czas trwania kontraktu czy obowiązujący okres wypowiedzenia.

Wskazane jest również, aby umieścić w dokumencie oświadczenia o posiadanych przez kierowcę uprawnieniach. Jak powinna wyglądać dobrze przygotowana umowa zlecenie dla kierowcy międzynarodowego?

Dla ułatwienia Ci jej sporządzenia – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy zlecenie dla kierowcy w zakresie przewozów międzynarodowych, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kiedy z kierowcą można zawrzeć umowę zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która polega na powierzeniu zleceniobiorcy wykonania określonego zadania lub świadczenia usługi na rzecz zleceniodawcy. Umowa zlecenie nie jest tym samym, co umowa o pracę, dlatego kierowca w takim przypadku nie jest pracownikiem zleceniodawcy. Jego wynagrodzenie ustala się na podstawie wykonanych zleceń, a nie na podstawie realizowanego czasu pracy.

Umowa zlecenie dla kierowców powinna określać:

 • rodzaj i zakres zlecenia,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • warunki wypłaty wynagrodzenia,
 • szczegóły dotyczące realizacji zlecenia.

Na podstawie umowy zlecenie można zatrudnić osobę prawną lub osobę fizyczną. Podpisując taki dokument, zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać zlecone mu zadania z należytą starannością, a zleceniodawca wypłacić ustalone wcześniej wynagrodzenie.

Z kierowcą nie można zawrzeć umowy cywilnoprawnej, jeśli praca, jaką wykonuje, spełnia kryteria typowe dla stosunku pracy (np. jest świadczona na rzecz pracodawcy i pod nadzorem pracodawcy). Umowa o pracę od umowy cywilnoprawnej różni się między innymi tym, że kierowca nie ma prawa do płatnego urlopu, płatnego zwolnienia chorobowego, ani stałych godzin pracy.

Warto pamiętać również, że nie wolno zatrudniać kierowców na podstawie umowy zlecenie w przypadku, kiedy przedsiębiorca prowadzi przewóz na potrzeby własne. 

Istotne jest także to, że bez względu na to, na jakiej podstawie zatrudniony jest kierowca, nadal obowiązują go regulacje dotyczące maksymalnego czasu pracy kierowców. Tygodniowy czas pracy kierowcy nie może przekraczać 48 godzin.

Odpowiedź na często zadawane pytanie: „czy kierowca międzynarodowy może być zatrudniony na umowę zlecenie?” jest więc twierdząca. Kierowca międzynarodowy może pracować na podstawie umowy zlecenie, o ile nie dotyczy to przewozu na potrzeby własne. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym:

4. niezarobkowy przewóz drogowy – przewóz na potrzeby własne – każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,

b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,

c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,

d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Jak powinna wyglądać umowa zlecenie dla kierowcy międzynarodowego?

Umowa-zlecenie z kierowcą międzynarodowym nie może nosić znamion umowy o pracę, jeśli zleceniodawca chce uniknąć ewentualnych roszczeń kierowcy w przyszłości. Warto przytoczyć tutaj definicję umowy o pracę wynikającą z Kodeksu pracy, która przedstawia stosunek pracy w następujący sposób: 

Art.  22.  [Stosunek pracy]

§  1.  Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§  11.  Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§  12.  Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

Najprościej jest zatem przygotować umowę tak, aby nie pojawiły się w niej żadne zapisy dotyczące kierownictwa pracodawcy. Umowa zlecenie dla kierowcy tira powinna zawierać natomiast:

 • oznaczenie stron umowy,
 • oznaczenie czasu trwania umowy,
 • określenie zakresu zadań, jakie ma wykonywać kierowca,
 • określenie ilości przejazdów, jakie zleceniobiorca ma zrealizować w ustalonym czasie pracy kierowców wykonujących zadania służbowe,
 • oświadczenie zleceniobiorcy o posiadanych kwalifikacjach, które dają mu możliwość prowadzenia pojazdu,
 • określenie wysokości wynagrodzenia,
 • określenie terminu wypłaty wynagrodzenia,
 • oznaczenie długości obowiązującego okresu wypowiedzenia.

Umowa zlecenie dla kierowcy może odnosić się także do sposobu rozliczania dodatkowych kosztów, ponoszonych przez zleceniobiorcę, np. kosztów zakupu paliwa. Obowiązkowo należy umieścić w niej również informacje dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez kierowcę podczas wykonywania jego służbowych obowiązków.

Dokument może odnosić się również do odpowiedzialności zleceniodawcy za wszelkie sprawy podatkowe czy odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne za zleceniobiorcę. Nierzadko w umowie pojawia się także zapis mówiący o tym, że strony podlegają wyłącznie przepisom Kodeksu cywilnego.

Rozliczanie kierowcy międzynarodowego zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie

Umowa zlecenie dla kierowcy w transporcie międzynarodowym podlega pod przepisy z zakresu tak zwanego pakietu mobilności. Regulacje te dotyczą zarówno kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o prace, jak i na podstawie umowy zlecenie – krajowych i międzynarodowych. 

Warto wiedzieć, że nowe przepisy wprowadzone po 2. lutego 2022 roku zmieniły definicję służbową kierowców. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, za podróż służbową uznaje się wyłącznie zadanie służbowe wykonywane w ramach krajowych przewozów drogowych. Zatem kierowca, który wykonuje przewozy międzynarodowe (kierowca wykonujący zadania służbowe), czyli te w ramach międzynarodowych przewozów drogowych – nie jest w podróży służbowej.

Wprowadzone zmiany dotyczą także reguł rozliczania podatkowo-składkowego wynagrodzeń kierowców międzynarodowych.  Zasadniczo, nowe przepisy nakazują wyłączyć z rozliczenia część wynagrodzenia kierowcy w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju w przypadku osób zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców – jeśli ich przychód jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Mimo tych zmian, stanowisko Ministerstwa Infrastruktury nadal obstaje przy tym, że kierowca międzynarodowy powinien być rozliczany tak samo jak kierowca pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jeśli chodzi o wszelkie czynności prawne i urzędowo-skarbowe.

umowa-zlecenie-dla-kierowcy-miedzynarodowego-wzor
Umowa zlecenie dla kierowcy międzynarodowego - wzór
17