Skarga na Geodetę – wzór

17 

Skargę na geodetę należy kierować do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Organ ten zajmuje się rozpatrywaniem skarg na działanie geodetów uprawnionych w zakresie przestrzegania przez nich przepisów dot. geodezji oraz kartografii. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór skargi na Geodetę – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym skutkuje skarga na geodetę?

Prawidłowo wniesiona skarga na geodetę nie powinna pozostać bez rozpatrzenia. Jeśli dokument zawiera wszystkie wymagane elementy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego musi ustosunkować się do takiego pisma i podjąć określone działania. Warto więc użyć naszego gotowego do wypełnienia wzoru skargi na geodetę, aby upewnić się, że wywoła ona zamierzony skutek.

W przypadku, gdy organ stwierdzi, że geodeta działał niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, niezgodnie z przepisami prawa, czy bez należytej staranności, może skierować wniosek do rzecznika dyscyplinarnego, który zajmuje się prowadzeniem postępowań wyjaśniających.

Skutkiem takiego postępowania bywa natomiast skierowanie wniosku do wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej o ukaranie geodety karą dyscyplinarną. Taką karą może być:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych,
  • odebranie uprawnień zawodowych na okres 3 lat. 

Jak napisać skargę na geodetę?

Skarga na geodetę może dotyczyć odpowiedzialności cywilnej i zawodowej. Geodeta ponosi odpowiedzialność cywilną między innymi za nienależyte wykonanie obowiązków, za niewłaściwe działania, które doprowadziły do szkody po stronie inwestora, czy za szkody, jakie poniósł inwestor w wyniku niewłaściwego zachowania geodety.

Przykładowa skarga na geodetę może dotyczyć też odpowiedzialności zawodowej za:

  • naruszenie przepisów prawa,
  • postępowanie niezgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
  • niedochowanie należytej staranności. 

Do napisania skargi warto zastosować opracowany przez nas wzór przykładowej skargi na geodetę, który zawiera wszystkie wymagane elementy formalne i jest gotowy do uzupełnienia. Należy podać w nim swoje dane osobowe, dane geodety oraz opis sprawy, w zależności od okoliczności faktycznych. 

skarga-na-geodete-wzor-pdf-doc
Skarga na Geodetę - wzór
17