Skarga na brak odpowiedzi z Urzędu – wzór

17 

Brak odpowiedzi na pismo wniesione do urzędu uprawnia petenta do złożenia skargi na bezczynność organu – do sądu. Zdarza się jednak, że brak odpowiedzi z urzędu jest winą wnioskodawcy. Kiedy można wnieść skargę na bezczynność organu?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór skargi na brak odpowiedzi z urzędu, wzór pisma na brak odpowiedzi pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy można złożyć skargę na bezczynność organu?

Skarga na brak odpowiedzi z urzędu nie jest jedyną skargą, jaką może złożyć petent na urzędnika. Skarga na bezczynność organu przysługuje bowiem również w przypadku:

  • otrzymania niepełnej odpowiedzi,
  • otrzymania wymijającej odpowiedzi, 
  • odpowiedzi, która wskazuje, że urząd nie może udostępnić informacji ze względu na tajemnicę np. przedsiębiorcy, bez jednoczesnego wydania decyzji odmownej,
  • gdy urząd stwierdził, że nie ma możliwości realizacji wniosku w danej formie, ale nie wskazał przy tym, dlaczego ani nie zaproponował innej formy udostępnienia informacji oraz w wielu innych przypadkach.

Skarga na brak odpowiedzi z urzędu nie będzie uzasadniona, jeśli wnioskodawca pominął w swoim piśmie ważne elementy formalne, np. dane kontaktowe lub gdy nie odpowiedział na wezwanie do usunięcia braków formalnych. 

Jak wnieść skargę na bezczynność organu?

Skargę na bezczynność organu składa się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem organu, który nie przygotował odpowiedzi na wniosek. Pismo należy wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do organu, który petent chce zaskarżyć.

Organ ten ma później obowiązek przesłać taką skargę wraz z wnioskiem petenta i własną odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Urząd powinien w ciągu 15 dni przygotować wszystkie dokumenty i dostarczyć je do sądu. W przypadku niedopełnienia tego terminu wnioskodawca może domagać się ukarania urzędu grzywną.

Po jakim czasie można wystąpić ze skargą na brak odpowiedzi z urzędu?

Zasadniczo, załatwienie sprawy w urzędzie powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw bardzo skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, o czym urząd powinien poinformować petenta.

Warto pamiętać przy tym, aby swoją skargę przygotować w odpowiedni sposób, uwzględniając w niej wszystkie wymagane elementy formalne. Dokument można opracować na podstawie gotowego wzoru skargi na brak odpowiedzi z urzędu, koniecznie podpisując go swoim imieniem i nazwiskiem. 

Skarga czy ponaglenie?

Jeśli sprawy petenta nie załatwiono w odpowiednim terminie, zamiast skargi na brak odpowiedzi z urzędu, może on wnieść również ponaglenie. Prawo do wniesienia ponaglenia pojawia się wtedy, kiedy sprawa nie zostaje załatwiona w terminie, a także w przypadku, kiedy postępowanie prowadzone jest dłużej, niż wymaga tego dana sprawa.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który prowadzi daną sprawę. Jeśli jednak dla danego organu nie ma organu wyższego stopnia, to ponaglenie wnosi się do organu, który prowadzi postępowanie. Pismo powinno zostać rozpatrzone w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania.

Skarga czy zażalenie?

Poza skargą i ponagleniem petentom przysługuje także zażalenie. Jeżeli zaś nie istnieje organ wyższego stopnia wobec organu, który dopuszcza się naruszeń, wnioskodawca może wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa.

Zażalenie przysługuje petentom między innymi wtedy, gdy organ, który prowadzi postępowanie, nie załatwił sprawy niezwłocznie, czy też gdy organ wyznaczył nowy termin na rozpatrzenie sprawy, ale nie rozpatrzył jej do tego terminu.

skarga-na-brak-odpowiedzi-z-urzedu-wzor
Skarga na brak odpowiedzi z Urzędu - wzór
17