Powierzenie obowiązków głównego księgowego – wzór

17 

Powierzeniem obowiązków głównego księgowego osobie spełniającej określone wymagania zajmuje się kierownik jednostki. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, w każdej jednostce musi zostać zatrudniona osoba, której powierzone zostaną określone obowiązki finansowe – tą osobą jest właśnie główny księgowy. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór powierzenia obowiązków głównego księgowego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Na czym polega powierzenie obowiązków głównego księgowego?

Zgodnie z treścią art. 54 ustawy o finansach publicznych, głównym księgowym w jednostce sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierzył obowiązki oraz odpowiedzialność w zakresie:

  • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywania wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki oraz kompletności i rzetelności dokumentów, które dotyczą takich operacji,
  • prowadzenia rachunkowości jednostki.

Co ważne, nie każdy pracownik może zostać głównym księgowym. Powierzenie obowiązków głównego księgowego dotyczy pracownika, który poza obywatelstwem państwa UE oraz pełną zdolnością do czynności prawnych posiada:

  • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie – w stopniu potrzebnym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
  • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz minimum 3-letnie doświadczenie w księgowości lub
  • ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną oraz co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości lub
  • certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bądź świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kiedy stosuje się pisemne powierzenie obowiązków głównego księgowego?

Wzór powierzenia obowiązków głównego księgowego można wykorzystać w przypadku długotrwałej nieobecności głównego księgowego – nieobecności, która dezorganizuje codzienną pracę jednostki.

Na podstawie przepisów kodeksu pracy: “Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami”.

Obowiązki księgowego można powierzyć jednak jedynie osobie, która spełnia wymienione wyżej kryteria.

powierzenie-obowiazkow-glownego-ksiegowego-wzor
Powierzenie obowiązków głównego księgowego - wzór
17