Plan pracy pedagoga szkolnego – wzór

17 

Podstawą sporządzenia planu pracy pedagoga szkolnego jest treść rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Akt prawny określa bowiem, jakie są obowiązki pedagoga szkolnego. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór planu pracy pedagoga szkolnego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak przygotować plan pracy pedagoga szkolnego?

Przed przystąpieniem do opracowania planu pracy pedagoga szkolnego warto przeanalizować przepisy, spotkać się z rodzicami uczniów i z wychowawcami, a także przeanalizować dokumentację szkolną. Zgodnie z przepisami, pedagog szkolny powinien:

 • wybrać narzędzia do badań, projektować badania i realizować badania, a także analizować uzyskane na ich podstawie wyniki, co dotyczy między innymi badania dojrzałości szkolnej,
 • brać udział w analizie wyników nauczania,
 • prowadzić indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, specjalistami,
 • koordynować pracę szkoły w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej,
 • rozpoznawać właściwości psychofizyczne i intelektualne uczniów,
 • kierować uczniów z poważnymi problemami do poradni psychologiczno pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych.

Opracowując plan pracy na cały rok, można sięgnąć po nasz wzór planu pracy pedagoga, który uwzględnia wszystkie obowiązki, jakie przepisy nakładają na osobę zajmującą stanowisko pedagoga szkolnego. 

Jakie zadania wyszczególnia się w planie pracy pedagoga szkolnego?

Przykładowy plan pracy pedagoga szkolnego może przyjmować formę tabeli, w której wyszczególnione zostaną zadania pedagoga oraz sposoby realizowania tych zadań. Pedagog w swojej pracy powinien natomiast:

 • diagnozować sytuacje wychowawcze,
 • prowadzić działania profilaktyczne (np. profilaktyka uzależnień),
 • pomagać nauczycielom i rodzicom w rozwijaniu indywidualnych predyspozycji uczniów,
 • prowadzić działania mediacyjne,
 • prowadzić doradztwo zawodowe,
 • udzielać pomocy psychologiczno pedagogicznej,
 • prowadzić interwencje w sytuacjach kryzysowych. 

Poza obowiązkami, które wynikają bezpośrednio z przepisów rozporządzenia, pedagog może realizować także zadania zlecone mu przez dyrektora. Takie działania również należy uwzględnić podczas wypełniania druku przykładowego planu pracy pedagoga.

plan-pracy-pedagoga-szkolnego-wzor
Plan pracy pedagoga szkolnego - wzór
17