Opiniowanie planu finansowego szkoły przez Radę Rodziców – wzór

17 

Plan finansowy szkoły opiniuje rada pedagogiczna i rada rodziców. Dyrektor szkoły powinien przedstawić zatem projekt planu finansowego radzie pedagogicznej i radzie rodziców, gdyż zgodnie z przepisami nie tylko dysponuje on środkami określonymi w tym planie, ale również ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór opiniowania planu finansowego szkoły przez Radę Rodziców – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kto opiniuje plan finansowy szkoły?

Szkoły i inne placówki oświatowe funkcjonują na podstawie zatwierdzonego planu finansowego, który stanowi część budżetu jednostki samorządu terytorialnego – organ prowadzący.

Plan finansowy opracowywany jest zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Prawo oświatowe w niewielkim stopniu reguluje zasady opracowywania i zatwierdzania planów finansowych. Informuje jednak o tym, że rada szkoły opiniuje projekt planu finansowego, a gdy takiej rady nie ma, jej zadanie przejmuje rada pedagogiczna.

Ustawa prawo oświatowe wskazuje również, że konieczne jest opiniowanie planu finansowego szkoły przez radę rodziców (art. 84).

Jak wygląda opiniowanie planu finansowego szkoły przez radę rodziców?

Przykładowa opinia dot. planu finansowego szkoły przygotowywana przez radę rodziców powinna zostać wydana w takim terminie, aby możliwe było zachowanie innych terminów wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Przed sporządzeniem opinii rodzice powinni zapoznać się z planowanymi rocznymi wydatkami i dochodami szkoły. Są one zawarte w opracowanym przez dyrektora projekcie planu finansowego. Należy pamiętać, że opinia rady rodziców nie jest wiążąca dla dyrektora.

Niemniej jednak rada ma prawo występować do dyrektora z wnioskami i opiniami, ponieważ z założenia wspiera działalność statutową placówki, w tym także w zakresie gromadzenia środków finansowych.

Opinię w sprawie planu finansowego szkoły rada rodziców może przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór opiniowania planu finansowego szkoły przez radę rodziców. Opinia przyjmuje formę uchwały, w której rodzice mają prawo pozytywnie lub negatywnie ocenić projekt finansowy, wskazując dodatkowo, z jakimi jego punktami się nie zgadzają. 

opiniowanie-planu-finansowego-szkoly-przez-rade-rodzicow-wzor
Opiniowanie planu finansowego szkoły przez Radę Rodziców - wzór
17