Opinia samorządu uczniowskiego – wzór

17 

Samorząd uczniowski może wydawać opinie w różnych sprawach szkoły, w tym zwłaszcza w sprawach dotyczących realizacji praw uczniów.

Przykładowa opinia samorządu uczniowskiego może zostać wyrażona w związku z ustalaniem oceny pracy nauczyciela, w sprawie wprowadzenia programu wychowawczo-profilaktycznego, czy w związku z decyzją o skreśleniu z listy uczniów. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór opinii samorządu uczniowskiego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czego może dotyczyć opinia samorządu uczniowskiego?

Samorząd uczniowski jest jednym z organów szkoły, dlatego ma realny wpływ na jej funkcjonowanie. Opinie samorządu mogą być przedstawiane radzie szkoły, dyrektorowi i radzie pedagogicznej w związku z takimi sprawami, jak:

  • prawo do redagowania gazetki szkolnej,
  • prawo organizowania działalności rozrywkowej, sportowej, oświatowej, kulturalnej,
  • prawo do jawnej oceny postępów w nauce,
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, wymaganiami, treścią i celem programu nauczania, 
  • prawo do organizacji życia szkolnego,
  • prawo wyboru nauczyciela, który pełni rolę opiekuna samorządu i wiele innych. 

Samorząd opiniuje także ważne wnioski, na przykład wniosek o nadanie imienia szkole,  wniosek dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów, wniosek o ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czy wniosek o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju.

Jak napisać opinię samorządu uczniowskiego?

Pierwszą opinię samorządu uczniowskiego warto sporządzić w oparciu o gotowy wzór lub przykład opinii. Wzór opinii samorządu uczniowskiego znacząco ułatwia przygotowanie takiego dokumentu z uwagi na fakt, że każda opinia musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane szkoły,
  • opis sprawy, której dotyczy opinia,
  • podpis przewodniczącego. 

Warto wspomnieć przy tym, że samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły, ale władzami samorządu są: samorządy klasowe oraz – na szczeblu szkoły – prezydium samorządu.

W skład prezydium samorządu uczniowskiego wchodzi natomiast przewodniczący samorządu, zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz oraz zwykli członkowie prezydium.

opinia-samorzadu-uczniowskiego-wzor
Opinia samorządu uczniowskiego - wzór
17