Odmowa wszczęcia postępowania – wzór

17 

Zasadniczo, postępowanie zostaje wszczęte w momencie doręczenia żądania organowi administracji. Może dojść jednak do sytuacji, kiedy organ ten uznaje, że z uzasadnionych przyczyn nie może wszcząć postępowania. W takim przypadku wydawana jest odmowa wszczęcia postępowania, na którą wnioskodawcy przysługuje zażalenie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odmowy wszczęcia postępowania – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest odmowa wszczęcia postępowania?

Odmowa wszczęcia postępowania może mieć miejsce tylko w sytuacjach oczywistych, które nie wymagają przeprowadzenia dowodów ani analizy sprawy.

Skutkiem odmowy wszczęcia postępowania nie jest bowiem prowadzenie postępowania administracyjnego i rozstrzyganie sprawy co do jej istoty. Odmowa wszczęcia postępowania nie jest też tym samym, co jego umorzenie.

Kiedy odmowa wszczęcia postępowania jest uzasadniona?

Najważniejszą przyczyną odmowy wszczęcia postępowania jest fakt wniesienia żądania przez osobę, która nie jest stroną postępowania – postępowanie nie dotyczy interesu prawnego wnioskodawcy.

Przepisy postępowania administracyjnego nie wskazują innych konkretnych przyczyn uzasadniających odmowę wszczęcia postępowania. Takimi przyczynami mogą być jednak różne sytuacje, które w sposób oczywisty stanowią przeszkodę do wszczęcia postępowania.

Można wymienić tutaj między innymi takie sytuacje, jak:

  • istnienie w obrocie prawnym decyzji ostatecznej rozstrzygającej daną sprawę,
  • fakt, że w danej sprawie toczy się już postępowanie przed organem administracji,
  • brak podstawy do rozpatrzenia żądania w trybie postępowania administracyjnego. 

Wszczęcie postępowania a wystąpienie przeszkody 

Niekiedy dochodzi do sytuacji, kiedy kwestia braku możliwości wszczęcia postępowania nie jest oczywista na etapie wniesienia pisma przez interesanta. Zdarza się również, że przeszkody do wszczęcia postępowania wychodzą na jaw później.

W takiej sytuacji organ administracji ma obowiązek prowadzić wszczęte postępowanie, a po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości dotyczących istnienia przyczyn do odmowy wszczęcia postępowania może je umorzyć, czyli zakończyć postępowanie bez merytorycznego rozstrzygania.

odmowa-wszczecia-postepowania-wzor
Odmowa wszczęcia postępowania - wzór
17