Dodatek motywacyjny dla nauczycieli – wzór pisma

17 

Dodatek motywacyjny to jeden ze składników wynagrodzenia dla nauczyciela. Jego wysokość nie została ustalona w przepisach powszechnych, dlatego zarówno stawkę, jak i warunki przyznawania dodatku ustalają organy prowadzące placówki oświatowe. Informacja o przyznaniu dodatku motywacyjnego dla nauczyciela powinna zawierać uzasadnienie.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pisma w sprawie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak przygotować pismo o dodatku motywacyjnym dla nauczycieli?

Pismo informujące o przyznaniu dodatku można przygotować w oparciu wzór pisma – dodatek motywacyjny dla nauczycieli. Dokument informuje o wysokości dodatku, a także uzasadnia podjęcie decyzji o jego przyznaniu. Dodatek motywacyjny nauczyciel może otrzymać za:

  • osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze,
  • osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym,
  • wprowadzanie innowacji pedagogicznych, które dają efekty w procesie kształcenia i wychowania, 
  • efektywne wypełnianie zadań i obowiązków na danym stanowisku,
  • zaangażowanie w czynności wynikające z zadań statutowych, w szczególności zajęcia wychowawcze i opiekuńcze wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów.

Jak ustala się wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli?

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli określa regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego, opracowany przez organ prowadzący szkołę, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Najczęściej wysokość środków na dodatki motywacyjne to około 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Dodatek może otrzymać zarówno pedagog, jak i dyrektor. Zwykle wysokość takiego dodatku nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Poza tym dodatek przyznawany jest na czas określony, np. na okres 6 miesięcy.

Konkretną wysokość dodatku dla nauczyciela określa dyrektor szkoły w ramach przyznanych mu na ten cel środków. Regulamin może określać także dokładne warunki przyznania dodatku, na przykład:

  • uzyskiwanie przez uczniów sukcesów w olimpiadach, konkursach, czy zawodach sportowych,
  • inicjowanie i prowadzenie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych.
dodatek-motywacyjny-dla-nauczycieli-wzor-pisma
Dodatek motywacyjny dla nauczycieli - wzór pisma
17