Wzór protokołu z posiedzenia zarządu

17 

Jak napisać protokół z posiedzenia zarządu? Celem podjęcia decyzji w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu należy zwołać posiedzenie zarządu. Jego przebieg wymaga zaprotokołowania do księgi protokołów spółki.

W świetle art. 208 § 3 prowadzenie sprawy przekraczającej zakres zwykłych czynności spółki wymaga powzięcia przez zarząd stosownej uchwały. Działanie takie jest wymagane również w sytuacji, gdy choćby jeden z członków zarządu sprzeciwi się określonemu przeprowadzeniu czynności z katalogu zwykłego zarządu.

Czynności przekraczające zakres zwykłych to np.: rozporządzanie nieruchomością wspólną (np. jej zbycie) czy dokonanie czynności zobowiązującej odnoszącej się do całej nieruchomości (np. najem, dzierżawa).

Warunkiem powzięcia uchwały zarządu jest prawidłowe zawiadomienie wszystkich jego członków o posiedzeniu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego dokumentu, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór protokołu ze zgromadzenia zarządu, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Posiedzenie zarządu powinno zostać zaprotokołowane. W protokole z jego przebiegu należy:

  • wskazać datę i godzinę zgromadzenia;
  • oznaczyć spółkę;
  • wymienić członków zarządu obecnych na posiedzeniu (a tym samym stwierdzić jego zdolność do powzięcia uchwał);
  • potwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia;
  • przedstawić porządek obrad, tj. wymienić powzięte uchwały, wskazując liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą oraz zgłoszone sprzeciwy.

Do protokołu trzeba dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia zarządu, listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, pełnomocnictwa do uczestnictwa w zgromadzeniu lub do wykonywania prawa głosu, a także ewentualne zgody wspólników na odbycie zgromadzenia poza siedzibą spółki.

Dokument wymaga podpisania przez wszystkich członków zarządu lub co najmniej przez przewodniczącego i protokolanta.

wzor-protokolu-z-posiedzenia-zarzadu
Wzór protokołu z posiedzenia zarządu
17