Wypowiedzenie umowy licencyjnej – wzór

17 

Wypowiedzenie umowy licencyjnej jest jednostronnym oświadczeniem woli. Zasadniczo, umowy licencyjnej zawartej na czas określony nie da się wypowiedzieć przed terminem, na jaki została zawarta, chyba że okres ten przekracza 5 lat. Jak napisać wypowiedzenie umowy licencyjnej?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór wypowiedzenia umowy licencyjnej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Na jakich zasadach można wypowiedzieć umowę licencyjną?

Jak zostało wspomniane, strony umowy licencyjnej zawartej na czas określony nie mają prawa wypowiedzieć takiego kontraktu przed terminem, chyba że umowa obejmuje okres przekraczający 5 lat. Dokładne zasady rozwiązywania takiego stosunku prawnego warto uregulować w treści umowy, gdyż przepisy ogólne nie są zbyt korzystne ani dla licencjodawcy, ani dla licencjobiorcy.

W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony strony mogą wypowiedzieć taki kontrakt z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jeśli umowa nie wskazuje, jak długi jest ten okres, to twórca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem na rok naprzód na koniec roku kalendarzowego.

W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy na piśmie np. w marcu 2024 kontrakt zostanie rozwiązany dopiero 31. grudnia 2025 roku.

Jak napisać wypowiedzenie umowy licencyjnej?

Wielu osobom wydaje się, że umowa licencyjna zawarta na czas nieokreślony w praktyce oznacza nabycie licencji na zawsze. Umowę licencyjną można jednak wypowiedzieć, zwłaszcza w przypadku zawarcia umowy bezterminowej.

Pismo warto przygotować, stosując nasz wzór wypowiedzenia umowy licencyjnej, który uwzględnia:

  • datę wypowiedzenia,
  • dane stron,
  • oznaczenie umowy,
  • podstawę prawną,
  • podpis strony składającej wypowiedzenie. 

Przykładowe wypowiedzenie umowy licencyjnej trzeba dostarczyć drugiej stronie tak, aby ta mogła się z nim zapoznać. Dopiero wtedy wypowiedzenie można traktować jako skutecznie doręczone.

Najlepiej zatem przesłać taki dokument listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Warto pamiętać, że podobne pismo można złożyć w przypadku umowy licencyjnej na czas określony, jeśli termin jej obowiązywania przekracza 5 lat. 

wypowiedzenie-umowy-licencyjnej-wzor
Wypowiedzenie umowy licencyjnej - wzór
17