Wniosek o zmianę Sądu – wzór

17 

Jak napisać wniosek o zmianę sądu? Zmiana sądu jest możliwa między innymi w przypadku, kiedy zmienia się miejsce zamieszkania osób wezwanych na rozprawę. Dotyczy to spraw karnych, o przekazaniu których decyduje sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym albo Sąd Najwyższy.

Jak napisać wniosek o przeniesienie sprawy do miejsca zamieszkania? chcąc ułatwić ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o zmianę sądu, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kiedy można złożyć wniosek o zmianę sądu?

Tematykę zmiany sądu, czyli przekazania sprawy do innego sądu omawia art. 36 kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z treścią tego artykułu, zmiana właściwości miejscowej sądu i przekazanie jej z sądu pierwotnie właściwego do innego równorzędnego, jest możliwa gdy większość osób, które podlegają wezwaniu na rozprawę, mieszka z dala od sądu pierwotnie właściwego a blisko innego sądu równorzędnego. 

Wniosek o zmianę sądu opiera się na tym właśnie artykule kodeksu postępowania karnego, który to umotywowany został względami ekonomiki procesowej, czyli optymalizowaniem czasu trwania postępowania i jego kosztów.

Sąd dąży bowiem do racjonalnego obciążenia obowiązkami procesowymi osób, które są wzywane do udziału w postępowaniu, co dotyczy zwłaszcza świadków.

Kto może doprowadzić do zmiany sądu?

Zasadniczo, z inicjatywą przekazania sprawy ze względu na miejsce zamieszkania osób wezwanych na rozprawę występuje z urzędu sąd, który sprawę rozpoznaje. Takie działanie może zostać podjęte zarówno przed wyznaczeniem rozprawy głównej, jak i po rozpoczęciu rozprawy głównej. 

Biorąc pod uwagę konieczność rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie decyzji o wystąpieniu do sądu wyższego rzędu o przekazanie sprawy możliwie jak najwcześniej.

Wniosek o przekazanie sprawy do sądu właściwego miejscowo może złożyć także strona postępowania – w tym oskarżony – lub inna osoba bezpośrednio zainteresowana. Zgodnie z treścią art. 9 § 2 kodeksu postępowania karnego są to bowiem podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dokonanie tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.

Zmiana sądu w procesie cywilnym

Omawiane przepisy dotyczą spraw karnych. Oznacza to, że wniosek o przekazanie sprawy do innego sądu na takich podstawach można złożyć jedynie w przypadku sprawy karnej.

Podobnych przepisów nie znajdziemy w kodeksie postępowania cywilnego. Przepisy tego aktu prawnego wskazują jedynie na możliwość przekazania sprawy z powodu przeszkody leżącej po stronie sądu.

§ 1. Jeżeli sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, sąd nad nim przełożony wyznaczy inny sąd równorzędny.

§ 2. O wyznaczenie innego sądu równorzędnego występuje sąd właściwy.”

(art. 44 Kodeksu cywilnego)

W praktyce, może chodzić tutaj o długotrwały brak faktycznej możliwości prowadzenia sprawy w budynku sądu (na przykład na skutek zalania czy zawalenia się nieruchomości), ewentualnie o niemożność wyznaczenia składu orzekającego ze względu na wyłączenie wszystkich sędziów.

Jak przygotować wniosek o zmianę sądu?

Wniosek o zmianę sądu ma charakter formalny. Aby pismo było wolne od braków czy błędów, warto przygotować je w oparciu o Nasz sprawdzony wzór wniosku o zmianę sądu. Dokument powinien uwzględniać między innymi:

  • dane wnioskodawcy,
  • oznaczenie sądu,
  • wskazanie sądu właściwego miejscowo, czyli nowego adresu zamieszkania,
  • uzasadnienie wniosku.

Wypełniając nasz gotowy wzór wniosku o przeniesienie sprawy do innego sądu, warto sięgnąć do orzecznictwa sądowego. Na tej podstawie można wywnioskować, że przyczyną uzasadniającą przekazanie sprawy jest nie tylko zmiana miejsca zamieszkania, ale również niepełnosprawność wnioskodawców. 

W jednym z orzeczeń sąd zezwolił na zmianę miejsca prowadzenia postępowania ze względu na fakt, że oskarżonymi były osoby niewidome, które nie znały topografii miasta, w którym to miał odbyć się proces.

W takiej sytuacji sąd uznał, że należy przekazać sprawę przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości – prowadzenie postępowania w sądzie właściwości ogólnej naruszałoby prawo oskarżonych do obrony i sprawiedliwego procesu, w związku z faktyczną i obiektywną niemożnością stawiennictwa na rozprawach.

Uzasadnioną przyczyną wnioskowania o zmianę miejsca prowadzenia postępowania jest także stan zdrowia, czyli problemy zdrowotne, które uniemożliwiają podróżowanie.

W takiej sytuacji sąd może powołać biegłych, którzy ocenią, czy w trakcie dłuższych podróży uczestnik postępowania naraża się na pogorszenie stanu zdrowia. Również w tym przypadku sąd może uznać, że nieuznanie wniosku o przekazanie sprawy spowodowałaby uszczerbek dla prawa oskarżonego do obrony.

Kiedy sąd wyraża zgodę na zmianę miejsca prowadzenia postępowania?

Zasadniczo, zgodnie z ogólnymi zasadami procesu karnego, sprawę karną zawsze rozstrzyga sąd, w okręgu którego popełniono przestępstwo, w którym je ujawniono lub w którym ujęto sprawcę. Oskarżony może mieszkać zatem daleko od miejsca, w którym sprawa będzie się toczyła. 

Zmiana sądu jest zaś możliwa tylko w wyjątkowych okolicznościach. Postanowienie o przekazaniu sprawy ma prawo wydać:

  • sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym lub
  • Sąd Najwyższy. 

Sąd wyższego rzędu może zarządzić zmianę, jeżeli większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu (drugiego),a z dala od sądu właściwego. Dotyczy to nie tylko stron, ale też świadków i biegłych. 

Sąd Najwyższy zarządza zmianę sądu rozpoznającego sprawę, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, na podstawie art. 37 kodeksu postępowania karnego, w brzmieniu:

Sąd Najwyższy może z inicjatywy właściwego sądu przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.”

W praktyce, na podstawie omawianej regulacji dopuszczalne jest przekazanie sprawy do sądu miejsca zamieszkania oskarżonego ze względu na:

  • jego problemy zdrowotne, które utrudniają stawiennictwo w okręgu właściwego sądu,
  • niepełnosprawność, która utrudnia stawiennictwo w okręgu właściwego sądu.

Każdy wniosek o zmianę sądu jest rozpatrywany indywidualnie, dlatego nie da się przewidzieć, czy sąd rejonowy zgodzi się na przekazanie sprawy.

Podstawa prawna: Kodeks postępowania karnego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o zmianę Sądu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zmiane-sadu-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o zmianę Sądu - wzór
17