Wezwanie do zaprzestania naruszeń prawa własności – wzór

17 

Kiedy jakaś osoba świadomie lub nieświadomie zajmuje cudzą nieruchomość, w pierwszej kolejności należy wezwać ją do zaprzestania naruszeń prawa własności. Takie wezwanie nie musi spełniać żadnych wymogów prawnych – ma jedynie przekonać osobę, która dopuściła się naruszenia, do zaniechania dalszych naruszeń i usunięcia rzeczy z nieruchomości. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór wezwania do zaprzestania naruszeń prawa własności, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy wykorzystuje się wezwanie do zaprzestania naruszeń prawa własności?

Przykładowe wezwanie do zaprzestania naruszeń prawa własności najczęściej znajduje zastosowanie w przypadku naruszenia o charakterze nieświadomym. Osoba, która dopuszcza się naruszeń, nie zna właściciela nieruchomości lub uznaje, że nieruchomość jest niczyja.

Zdarza się również, że naruszenie prawa własności ma miejsce wtedy, gdy danej osobie błędnie wydaje się, że nieruchomość jest własnością kogoś, kto pozwoliłby na jej zajęcie. Inny popularny przykład wykorzystania wezwania do zaprzestania naruszeń to brak wiedzy na temat przebiegu granic między jedną nieruchomością a drugą.

Naruszeniem prawa własności jest nie tylko bezprawne zajmowanie lokalu, ale również dopuszczanie się działań, które oddziałują fizycznie na nieruchomość, bądź jej właściciela w sposób, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie władztwa nad daną nieruchomością. 

Jak napisać wezwanie do zaprzestania naruszeń prawa własności?

Jak zostało wspomniane, wezwanie do zaprzestania naruszeń nie musi spełniać żadnych wymogów formalnych, czy prawnych. W wezwaniu zawiera się takie elementy, które przekonają daną osobę, iż bezprawnie zajęła nieruchomość i nakażą jej usunięcie rzeczy, bądź zaniechanie dalszych naruszeń.

Dokument tego typu można przygotować w oparciu o sprawdzony wzór wezwania do zaprzestania naruszeń prawa własności. Pismo wskazuje sposób naruszenia prawa własności. Zawiera też żądanie opuszczenia nieruchomości lub żądanie ogólnego zaniechania naruszeń.

Dodatkowo, wezwanie uświadamia osobie, która dopuściła się naruszeń, że karą za takie postępowanie jest kara finansowa – obowiązek zapłaty wynagrodzenia w formie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.  

Kiedy wezwanie do zaniechania naruszeń jest bezzasadne?

Naruszenie prawa własności ma miejsce wtedy, kiedy ktoś bezprawnie zajmuje cudzą nieruchomość. Jednak nie tylko właściciel lokalu może zajmować go w pełni zgodnie z prawem.

Uprawnienie do władania cudzą nieruchomością może mieć także osoba, która zawarła z właścicielem umowę służebności, użytkowania czy zastawu. Podobnie jest również w przypadku umów najmu, użyczenia, czy dzierżawy. 

Jak udowodnić fakt posiada prawa własności nieruchomości?

Przy wezwaniu do zaprzestania naruszeń prawa własności konieczne może okazać się udowodnienie faktu nabycia własności nieruchomości. Dowodem w takim przypadku będzie między innymi odpis z ksiąg wieczystych.

Inne dowody potwierdzające fakt posiadania prawa własności nieruchomości to umowy notarialne, wypisy lub odpisy orzeczeń, dane z ewidencji gruntów i budynków. W tego typu sprawach znaczenie mają jednak nie tylko dokumenty, ale również zeznania świadków, oględziny nieruchomości, czy opinie biegłych.

wezwanie-do-zaprzestania-naruszen-prawa-wlasnosci-wzor
Wezwanie do zaprzestania naruszeń prawa własności - wzór
17