Donos do Sanepidu anonimowo – wzór

17 

Jak napisać donos do sanepidu anonimowo? Państwowa Inspekcja Sanitarna – popularnie „Sanepid” – zajmuje się realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego, czyli przede wszystkim kontrolowaniem warunków higienicznych panujących w miejscach o charakterze publicznym, takich jak szkoły, zakłady pracy, sklepy czy punkty usługowe.

O nieprzestrzeganiu w tych miejscach odpowiednich warunków higieny, sanepid najczęściej dowiaduje się na skutek donosu, czyli skargi wniesionej przez pracownika, klienta czy inną osobę trzecią. Jak napisać taki donos?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotwaliśmy gotowy do wypełnienia wzór anonimowego donosu, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym zajmuje się sanepid?

Pismo do sanepidu powinno dotyczyć tych kwestii, które wiążą się z zadaniami realizowanymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną, natomiast jej głównym zadaniem jest sprawowanie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności przeciwepidemicznej i zapobiegawczej w zakresie chorób zakaźnych czy chorób powodowanych warunkami środowiska.

Sanepid zajmuje się też działalnością związaną z promocją zdrowia i profilaktyką chorób.

Wśród czynności wykonywanych w tym zakresie przez każdą stację sanepidu wylicza się między innym:

 • realizację czynności kontrolnych,
 • wykonywanie analiz laboratoryjnych,
 • wykonywanie badań  i pomiarów środowiskowych,
 • przygotowywanie wniosków o ukaranie za wykroczenia,
 • nadzorowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska obiektów użyteczności publicznej, a także miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higienicznymi, zdrowotnymi żywności i żywienia, a także nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością czy nad produktami kosmetycznymi.

Sanepid szczególną kontrolę sprawuje nad realizacją przepisów dotyczących higieny pracy, higieny środowiska, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, a także higieny żywności, żywienia i produktów kosmetycznych.

Wśród obowiązków inspekcji sanitarnej jest również kontrolowanie warunków higieniczno-sanitarnych spełnianych przez sprzęt i pomieszczenia, w których personel medyczny udziela świadczeń zdrowotnych.

Wszystko to ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości środowiskowych, a także zapobieganie powstawaniu chorób, zwłaszcza zakaźnych i zawodowych.

Czego może dotyczyć donos do sanepidu?

Zgodnie z powyższymi, skarga do sanepidu może dotyczyć nieprzestrzegania przepisów dotyczących higieny, czyli między innymi:

 • złych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nieprawidłowego przechowywania produktów spożywczych,
 • złych warunków sanitarnych w ośrodkach noclegowych,
 • niedostatecznej higieny w punktach gastronomicznych,
 • nieprzywiązywanie wagi do wyglądu personelu,
 • sprzedaż przeterminowanych produktów spożywczych,
 • niedostatecznej higieny na terenie punktów usługowych czy rekreacyjnych, jak baseny czy SPA.

Donos do sanepidu najczęściej dotyczy sklepów spożywczych, a także obiektów gastronomicznych, takich jak restauracje czy bary. Istotne są również skargi na punkty usługowe, w których łatwo o zakażenie – dotyczy to między innymi gabinetów fryzjerskich, kosmetycznych, medycznych czy stomatologicznych.

Skarga do sanepidu

Konsumenci często zastanawiają się, jak zgłosić sklep do sanepidu czy też jak zgłosić, że lokal gastronomiczny nie dba o higienę na sali restauracyjnej lub w kuchni. Warto pamiętać zatem, że donos można złożyć do sanepidu za pomocą następujących metod:

 • pisma tradycyjnego wniesionego osobiście w jednym z oddziałów,
 • za pomocą poczty elektronicznej,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą formularza e-skargi,
 • za pomocą platformy ePUAP.

Jak napisać taki donos? Pismo powinno być konkretne i rzeczowe. Istotne jest także, aby zawierało szereg niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • data sporządzenia,
 • dan adresata (terenowego urzędu sanepidu),
 • dane nadawcy pisma,
 • opis przedmiotu donosu,
 • wyliczenie zgromadzonych dowodów, jak zdjęcia, nagrania.

Czy można złożyć donos do sanepidu anonimowo? Zgodnie z przepisami, sanepid ma prawo pozostawić donos anonimowy bez rozpatrzenia. Podpisanie skargi sprawia bowiem, że staje się ona bardziej wiarygodna.

Co więcej, adresat donosu ma możliwość skontaktowania się z informatorem celem doprecyzowania jego skargi. Anonimowe zgłoszenie do sanepidu może, ale nie musi zostać rozpatrzone przez ten organ. Korzystniej jest zatem, ująć w piśmie swoje dane osobowe pamiętając, że podmioty publiczne są zobowiązane do ochrony osoby zgłaszającej naruszenia i do nieujawniania jej danych osobowych.

Jeśli informator koniecznie chce złożyć anonimowy donos do sanepidu, powinien najpierw skontaktować się z inspekcją telefonicznie i upewnić się, jak powinien tego dokonać, aby jego skarga nie została zignorowana.

Ochrona informatora

Jak zostało wspomniane, skarga do sanepidu może być anonimowa, ale nie zawsze zostanie wtedy rozpatrzona – kontrola na skutek skargi powinna zostać zrealizowana, jeśli donos dotyczy ważnych spraw, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

Nie należy obawiać się pisma podpisanego danymi osobowymi, ponieważ zastosowanie znajduje tutaj ustawa chroniąca sygnalistów.

Przepisy przewidują zastosowanie kary dla podmiotu, który stosuje sankcje odwetowe na informatorze. Należy pamiętać jednak, że prawo przewiduje kary także za zgłoszenie informacji nieprawdziwych.

Czym skutkuje donos do sanepidu?

Donos do sanepidu powinien skutkować kontrolą, która w pewnych okolicznościach może być nawet niezapowiedziana. Dotyczy to sytuacji, kiedy skarga wskazuje na ryzyko bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska, bądź gdy wskazuje na podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Kontrola sanepidu może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary porządkowej w wysokości od 100 do 500 zł za każde naruszenie przepisów. Poza tym, inspektorzy mogą dodatkowo wydać decyzję o zamknięciu przedsiębiorstwa lub o konieczności podjęcia określonych działań naprawczych.

W tym drugim przypadku kontrolę przeprowadza się ponownie – ma ona charakter wizyty sprawdzającej. Jeśli okaże się, że przedsiębiorstwo nie wprowadziło zmian, dopiero wtedy sanepid nakłada na nie karę mandatu.

Warto wspomnieć przy tym, że przedsiębiorca może bronić się przed karami. W trakcie kontroli sporządzany jest protokół. Do tego protokołu przedsiębiorca może się odnieść – ma na to 7 dni od daty otrzymania dokumentu. Przysługuje mu także prawo złożenia odwołania od wyników kontroli w terminie 14 dni.

Anonimowy donos – podsumowanie

Donos do Państwowej Inspekcji Sanitarnej może przybrać formę anonimową jeśli z jakichś przyczyn nie chcesz, aby Twoje dane zostały powiązane z podmiotem, na który zamierzasz złożyć donos.

Donos na nienależyte wykonywanie zadań oraz zaniedbania z zakresu wymagań zdrowotnych i higienicznych przez właściwe organy powinien spełniać wszystkie formalne wymogi, aby anonimowa skarga przyniosła oczekiwane skutki.

Warto zaznaczyć, że zaniedbania w realizowaniu zadań zdrowotnych i higienicznych powinny być najlepiej poparte dowodami, w grę wchodzą więc zdjęcia, nagrania, zeznania świadków i inne dowody świadczące o łamaniu zasad higieny.

Podsumowując: anonimowe donosy są najczęstszą formą informowania Sanepidu o różnych zaniedbaniach ze strony pracodawców, czy pracowników obiektów handlowych, czy gastronomicznych. Jeśli natomiast chodzi o skargi dotyczące łamania praw pracowników, skargę można także złożyć do Państwowej Inspekcji Pracy.

donos-do-sanepidu-anonimowo-wzor-przyklad-pdf-doc
Donos do Sanepidu anonimowo - wzór
17