Zarzuty do planu podziału – wzór

17 

Zarzuty do planu podziału odnoszą się do sumy uzyskanej w ramach egzekucji. Temat ten omawia art. 1027 kodeksu postępowania cywilnego. Pismo z zarzutami do planu podziału należy adresować do komornika.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór zarzutów do planu podziału – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Co zawiera plan podziału?

Plan podziału w postępowaniu upadłościowym sporządza syndyk. W planie muszą znaleźć się następujące elementy:

  • suma podlegająca podziałowi,
  • wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale,
  • suma, jaka przypada każdemu uczestnikowi,
  • określenie, czy plan podziału jest ostateczny, czy częściowy,
  • wskazanie, które sumy mają być wypłacone uczestnikom, a które pozostawione w depozycie sądowym.

Podstawa prawna zarzutów do planu podziału

O sposobie wnoszenia zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej w ramach egzekucji informuje art. 1027 kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu:

“§ 1. Odpis planu podziału doręcza się dłużnikowi, osobom uczestniczącym w podziale oraz innym osobom, które zgłosiły swój udział, a ich należności nie zostały uwzględnione w podziale.

2.Zarzuty przeciwko planowi podziału wnosi się do organu egzekucyjnego, który go sporządził, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia tego planu.

3.O zarzutach wniesionych do komornika rozstrzyga sąd.”

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji podlega zaskarżeniu zarzutami w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego planu. Zarzuty można wnieść na piśmie oraz ustnie do protokołu. Prawo do wniesienia zarzutów mają:

  • strony postępowania egzekucyjnego,
  • inne osoby uczestniczące w podziale, 
  • osoby pominięte w podziale, choćby na skutek wadliwego zastosowania przepisów dotyczących kolejności zaspokajania poszczególnych wierzytelności.

Jak rozpatrywane są zarzuty do planu podziału?

Jeśli nikt nie wniesie zarzutów do planu podziału, sędzia-komisarz zatwierdza plan podziału. Natomiast w przypadku wniesienia zarzutów, następuje sprostowanie i zatwierdzenie planu podziału – po uprawomocnienia się postanowienia sędziego komisarza lub po wydaniu postanowienia sądu w przypadku złożenia zażalenia na postanowienie sędziego-komisarza.

Sędzia rozpoznaje zarzuty przeciwko planowi podziału, a w razie potrzeby wysłuchuje także osoby, których praw dotyczą przedstawione zarzuty.

zarzuty-do-planu-podzialu-wzor
Zarzuty do planu podziału - wzór
17