Odwołanie od decyzji o rozbiórce – wzór

17 

Na odwołanie od decyzji o rozbiórce właściciel nieruchomości ma 14 dni. Pismo może dotyczyć między innymi nakazu rozbiórki samowolnie wzniesionego obiektu budowlanego.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odwołania od decyzji o rozbiórce – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kiedy odwołanie od decyzji o rozbiórce będzie zasadne?

Wzór odwołania od decyzji o rozbiórce musi zostać odpowiednio uzasadniony. W najlepszej pozycji jest w takim przypadku inwestor, który wykaże, że decyzja o rozbiórce została wydana niezgodnie z przepisami.

Należy wiedzieć, że postępowanie w sprawach budowlanych jest postępowaniem administracyjnym. Decyzja o nakazie rozbiórki opiera się zaś na Prawie Budowlanym i Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Zgodnie z treścią tych aktów prawnych, zanim organ podejmie decyzje o rozbiórce, musi:

  • stwierdzić niezgodność budowy z przepisami,
  • wydać postanowienie o wstrzymaniu budowy,
  • poinformować inwestora o możliwości złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego.

Właściciel nieruchomości ma 30 dni na złożenie wniosku o legalizację. Po złożeniu takiego pisma ma kolejne 60 dni na przedłożenie dokumentów legalizacyjnych. Jeśli kroki te zostaną pominięte, stanowi to podstawę odwołania decyzji o rozbiórce. 

Jak napisać odwołanie od decyzji o rozbiórce?

Odwołanie od decyzji o rozbiórce należy wnieść do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który wydał decyzję, jednak pismo adresuje się do organu wyższej instancji, czyli do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Dokument można przygotować, wykorzystując nasz wzór odwołania od decyzji o rozbiórce, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. W części uzasadnienia właściciel obiektu może wykazać, że:

  • samowola budowlana nie jest niezgodna z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
  • wzniesiony obiekt spełnia wymogi techniczno-budowlane.

Treść odwołania zależna jest jednak od okoliczności faktycznych. Przykładowe odwołanie od decyzji o rozbiórce warto złożyć niezwłocznie po jej otrzymaniu. Niewykonanie nakazu rozbiórki grozi bowiem wysoką karą grzywny, karą ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności do lat 2.

odwolanie-od-decyzji-o-rozbiorce-wzor
Odwołanie od decyzji o rozbiórce - wzór
17