Odwołanie od decyzji Dyrektora Szkoły – wzór

17 

Odwołanie od decyzji dyrektora szkoły może dotyczyć różnych spraw. Najbardziej sformalizowane jest natomiast odwołanie od decyzji dotyczącej odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Jak napisać uniwersalne odwołanie od decyzji dyrektora szkoły?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odwołania od decyzji dyrektora szkoły – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Jak odwołać się od decyzji dyrektora szkoły?

Aby odwołać się od decyzji dyrektora szkoły, należy przygotować odpowiednie pismo w tej sprawie. Odwołanie może sporządzić dorosły uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego w jego imieniu.

Ponieważ kierujący placówką podejmuje na co dzień wiele istotnych decyzji, takie odwołanie może dotyczyć różnych kwestii, w tym na przykład odmowy udzielenia informacji publicznej.

Odwołanie powinno zawierać dane autora pisma, dokładny opis sprawy oraz określenie żądań wnoszącego odwołanie, np. cofnięcie decyzji, zmiana decyzji w części lub w całości, prośba o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Odwołanie od decyzji dyrektora szkoły w sprawie przyjęcia do placówki

Najczęściej wzór odwołania od decyzji dyrektora szkoły dotyczy odmowy przyjęcia ucznia do szkoły lub przedszkola. Takie odwołanie ma dosyć skomplikowany przebieg, a całą procedurę rozpoczyna się od wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia, skierowanego do komisji rekrutacyjnej.

Dokument ten można przygotować dopiero po publikacji list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Komisja powinna w ciągu 5 dni ustosunkować się do wniosku i uzasadnić odmowę przyjęcia, podając w swojej odpowiedzi informacje na temat ilości zdobytych przez kandydata punktów oraz ilości punktów zdobytych przez ucznia przyjętego na ostatnim miejscu.

Po otrzymaniu takiej odpowiedzi rodzic lub uczeń pełnoletni mogą przygotować odwołanie do dyrektora szkoły, na które kierujący placówką powinien odpowiedzieć w ciągu 7 dni.

W uzasadnieniu odwołania od decyzji dyrektora w sprawie odrzucenia kandydatury ucznia można powołać się zarówno na błędy komisji rekrutacyjnej, jak i na fakt spełniania dodatkowych kryteriów, za które kandydat powinien otrzymać większą liczbę punktów.

Takie kryteria to między innymi samotne wychowywanie dziecka, wielodzietność, niepełnosprawność członka rodziny, itd. Jeśli od dnia złożenia wniosku o przyjęcie do dnia wniesienia odwołania zaszły w życiu kandydata zmiany, które uzasadniają przyznanie punktów za dodatkowe kryteria, odwołanie powinno być skuteczne. 

odwolanie-od-decyzji-dyrektora-szkoly-wzor
Odwołanie od decyzji Dyrektora Szkoły - wzór
17